Odpowiedzi

2010-01-05T23:50:01+01:00
Mol jest to liczba cząsteczek (lub atomów) określona tzw. liczbą Awogadra, której wartość wynosi ok. 6 · 10²³. Jak wiadomo, cząsteczki czy atomy ważą tak mało, że lepiej jest mówić o masie ich większej liczby.
Mol substancji (związku) waży tyle gramów, ile wynosi suma mas atomowych pierwiastków wchodzących w jej skład.
Np. cząstka wody ma 2 atomy wodoru i 1 atom tlenu. Jak będziesz się kiedyś uczyć, to się dowiesz, że masa atomowa pierwiastków nie jest stała, bo istnieją ich różne odmiany - izotopy, niemniej ich wartość zależy głównie od składu ich jąder. Mniej więcej masa atomowa jest 2 razy większa od liczby atomowej (szczególnie dla lekkich pierwiastków), bo jądra zawierają najczęściej po tyle samo protonów i neutronów, których masa jest zbliżona. Liczba atomowa mówi o liczbie protonów jądra, która jest charakterystyczna dla danego pierwiastka.
Z tablicy pierwiastków odczytasz, że masa atomowa wodoru=1, ale cząsteczki wodoru H₂ już 2, co oznacza, że 1 mol H waży 1g, a 1 mol H₂ 2g. Oczywiście pomijamy fakt, że isnieją także cięższe atomy wodoru, nawet o masie 3, ich zawartość procentowa w Ziemi jest jednak dużo mniejsza od masy 1.
Łatwo więc wyliczyć, że 1 mol wody, czyli 6 · 10²³ cząsteczek waży
2*1+16=18 g
Dlatego wyliczenie, ile moli stanowi 5,6kg wody, jest banalnie proste. Wiadomą rzeczą jest bowiem, że 5,6 dm3 czyli 5,6 l waży 5,6kg=5600g
Tak więc ilość ta stanowi 5600g / (18 g/mol) = 311 mol=0,311 kmol, a to stanowi z kolei liczbę 311*6 · 10²³ cząsteczek wody.

Ciekawostką dla gazów jest również fakt, że w warunkach normalnych mol gazu zajmuje stałą objętość ok. 22,4 dm3.
Mówi się także o stężeniu molowym, czyli ile moli substacji zawiera dana objętość jakiegoś roztworu i można go przeliczać na stężenie procentowe (ilość masy w masie albo objętości w objętości).