Odpowiedzi

2010-01-27T14:26:25+01:00
Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową. Ład wersalski.

1. Cele wojenne mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych;

2. Projekty uregulowań na konferencję pokojową:
- brytyjskie: tzw. dokument z Fontainebleau,
- amerykańskie: 14 punktów prezydenta Wilsona i "pokój bez zwycięzców";
- francuskie: rozczłonkowanie Niemiec;
3. Układ sił i dyskusje na konferencji pokojowej;

4. Traktat Wersalski i okoliczności jego akceptacji;

5. Traktaty z sojusznikami Niemiec.

Liga Narodów: powstanie, struktura, kompetencje i zakres działań, miejsce w polityce mocarstw.

1. Stosunek Francji i Wielkiej Brytanii do projektu amerykańskiego;

2. Pakt Ligi Narodów oraz statut STSM;

3. Struktura instytucjonalna LN;

4. Kompetencje LN w zakresie pokojowego rozwiązywania sporów, rozbrojenia, problem legalności wojny napastniczej;

5. System mandatowy LN.

Polityka USA wobec Europy 1919-1929. Traktaty waszyngtońskie.

1. Zwrot w polityce USA: powrót do izolacjonizmu;

2. Stosunek USA do LN;

3. Separatystyczny traktat z Niemcami;

4. Nowe priorytety w polityce USA: Daleki Wschód, zbrojenia morskie;

5. Konferencja i traktat waszyngtoński oraz inne propozycje rozbrojenia morskiego.

Między gospodarką a polityką: problemy niestabilności w Europie powojennej.

1. Kwestia reparacji wojennych: francuska i amerykańska koncepcja reparacji;

2. Polityka mocarstw wobec Rosji radzieckiej;

3. Konferencje w Genui, Hadze, traktat w Rapallo;

4. Eskalacja sporu o reparacje- konflikt o Zagłębie Ruhry;

5. Plan Dawesa i jego funkcjonowanie;

6. Plan Younga.

Kształtowanie się ładu międzynarodowego w Europie Wschodniej.

1. Polityka Francji wobec Europy Wschodniej, kontynentalny system sojuszy;

2. Konflikty terytorialne i narodowościowe na obszarze nowych państw;
3. Europa Wschodnia między Niemcami a ZSRR.

W stronę stabilności: Europa epoki G.Stresemanna i polityki erfullung.

1. Meandry rewizjonizmu niemieckiego: koncepcje polityczne G. Stresemanna;

2. Locarno i pakt reński oraz ich konsekwencje;

3. Przyjęcie Niemiec do Ligii Narodów.

Próby budowy systemu bezpieczeństwa w Europie.

1. Próby wzmocnienia Ligii Narodów - protokół genewski

2. Pakt Brianda-Kellogga;

3. Problem rozbrojenia w polityce międzywojennej;

4. Idee zjednoczenia kontynentu.

Zachodnia hemisfera pomiędzy wojnami: stosunki USA z Ameryką Łacińską - wypracowywanie nowych podstaw stosunków międzyamerykańskich.

1. Zmiana polityki USA, unieważnienie tzw. uzupełnienia Roosevelta do doktryny Monroe;

2. Reforma stosunków międzyamerykańskich;

3. Nowe rozwiązania w dziedzinie współpracy regionalnej i pokojowej regulacji stosunków międzynarodowych;

4. Konflikty w Ameryce Łacińskiej;

5. Polityka dobrego sąsiedztwa zbliżenie pomiędzy obiema częściami Ameryki w przededniu II wojny Światowej.

Europa 1932-36: wobec III Rzeszy

1. Problem równouprawnienia Niemiec w dziedzinie zbrojeń;

2. Pakt czterech;

3. Remilitaryzacja Nadrenii - test na wolę obrony porządku wersalskiego;

4. Inicjatywy regionalnych paktów bezpieczeństwa.

Kształtowanie się osi Rzym-Berlin-Tokio.

1. Polityka zagraniczna Mussoliniego;

2. Aspekty międzynarodowe wojny w Hiszpanii;

3. Oś Berlin-Rzym;

4. Pakt antykominternowski: sojusz burzycieli ładu wersalskiego.

Eskalacja żądań niemieckich i droga do II wojny światowej: od anschlussu do paktu Ribbentrop-Mołotow.

1. Założenia polityki appeasamentu;

2. Polityka Francji po załamaniu się idei paktu wschodniego;

3. Problem Austriacki i anschluss;

4. Monachium i rozbiór Czechosłowacji;

5. Eskalacja agresji: Czechosłowacja, Kłajpeda, żądania wobec Polski;

6. Polityka ZSRR w II połowie lat trzydziestych: pakt Ribbentrop-Mołotow.

Problemy Dalekiego Wschodu 1920-41.

1. Wschodnia Syberia pomiędzy Rosją a Japonią;

2. Ustalenia konferencji waszyngtońskiej w kwestii Dalekiego Wschodu

3. Kryzys Chin;

4. Agresja Japonii na kontynent 1931r.;

5. Polityka LN i mocarstw zachodnich wobec ambicji Tokio;

6. Stosunki japońsko-amerykańskie: droga do wojny.