Proszę o pomoc !!
1.Ogólne założenia konstytucji marcowej i kwietniowej
2.Reforma walutowa Grabskiego
3.Budowa COP(centralny okręg przemysłowy) z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego
4.Przebieg wielkiego kryzysu światowego 1929r.
5.Działania w kierunku wyjścia z kryzysu(chodzi o kryzys z powyższego pytania)
6.Sukcesy gospodarcze Polski okresu międzywojennego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T20:06:02+01:00
1Konstytucja marcowa
-jej założenia miały charakter burżuazyjno-demokratyczny
-ustalała republikańską formę państwa
-deklarowała zwierzchność narodu.
-zasada trójpodziału władzy
-ustrój o znacznej przewadze władzy ustawodawczej nad wykonawczą

Konstytucja kwietniowa
-ustrój prezydencki-autorytarny
-możliwość rozwoju wartości osobistych
-wolność sumienia, słowa i zrzeszeń

2.Władysław Grabski przeprowadził reformę skarbowo-walutową państwa, wzmacniając wartość polskiej waluty. Dochody skarbu państwa powiększono dzięki nałożeniu podatku na najbogatszych.W kwietniu 1924r. wprowadzono do użytku nowe pieniądze- złote polskie

3.W 1935 r. ministrem skarbu został E. Kwiatkowski. Przyczynił się on do powstania Gdyni. Pod jego kierownictwem stworzono plan 4-letni, który miał doprowadzić do rozwoju przemysłowego kraju. Rozpoczęto budowę COP, który ze względów strategicznych zlokalizowano w widłach Wisły i Sanu.

4. Skutki krachu na nowojorskiej giełdzie odczuły kraje europejskie, wskutek bankructwa wiele fabryk obniżyła się produkcja, gwałtownie wzrosło bezrobocie

5.Najgłębszy kryzys w Polsce przypadł na rok 1932, gdy na świecie następowała pewna poprawa. Dopiero w 1935 wzrost cen zboża przyniósł poprawę sytuacji w polskim rolnictwie. Wzrosło zapotrzebowanie na wyroby przemysłowe, a w związku z tym także zatrudnienie.

6.Sukcesy:
-PKP
-Powszechny obowiązek szkolny
-Awangardowe ugrupowania poetyckie
4 3 4