Proszę o przetłumaczenie na angielski. Jeśli gdzieś można użyć Present Perfect to prosiłbym go użyć.

Jestem już od trzech miesięcy na tej wyspie. Nazwałem ją "wyspą palm", ponieważ jest tutaj dużo drzew z kokosami. Na mojej wyspie są 2 duże plaże. W środku wyspy znajduje się jedna góra. Wypływa z niej nie wielka rzeczka. Do morza wpada ona we wschodniej części wyspy. Wiem to bo mam kompas.
Zastanawiasz się jak się tutaj dostałem ? płynąłem statkiem do Nowego Jorku. Nasz statek uderzył w górę lodową. Jako jeden z nielicznych przeżyłem. Wiem, że to historia taka sama jak Titanic'a.
Ale nie nudzę się tutaj. Zaraz po moim przybyciu zbudowałem szałas. Od pewnego czasu zaprzyjaźniam się z przyrodą. W życiu nie widziałem tylu kwiatów co tutaj. Od 2 tygodni kolekcjonuję je do zielnika. Dziś zebrałem około 20 różnych rodzajów roślin.
Niestety wyspa ma też ciemne strony. Kilka razy widziałem kapibary, które są podobno bardzo groźne. Najgorsze są jednak robaki. Jest ich tutaj bardzo dużo.
Mam do Ciebie jednak wielką prośbę. Czy możesz poprośić kapitana żeglugi aby wysłał po mnie łódź ratunkową ? Jestem około 50 mil od południowych wybrzeży Florydy.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T17:58:47+01:00

I have been on that island for three months. I have called it "Palm's Island", because there is lot's of tree with coconouts. On my island are two big beaches.In the middle there is one mountain. Surface from it slight(quite big) river. It flows into the sea at the east part of island.I know that because I have a compass.
You try to gess , how did I get here? I have sailed from New York.Our ship has hit at iceberg. One of few I have survived. I know that this story is the same as story about Titanic.
Nevertheless, I don't bored here. After I have come I have built a hut. From some time I have become friends with nature. I have never seen in my whole life so many flowers. From two weeks I have collected them to my album(nie wiem jak jest zielnik). Today I have picked about twenty different kind of plants.
Unfortunately, island have also bad sides. Few time I have seen kapibars(nie wiem czy tak to po angielsku), which are apparently very dangerous. The worst are worms. It's lot's of them here. I have a big favour. Can you ask captain for sending a life boat for me? I am about 50 miles from southern coast of Florida