Mam do napisania na lekcję WOS-u skargę do Wojewudzkiego Sądu Administracyjnego o przywrocenie Jacka Strzeminskiego na listę uczniów.(bo zostal z niej skreslony, bo zlamal jakis regulamin)


NIE Z NETA! i ma byc na prawie całą stronę w zeszycie
daje duzo pkt. więc proszę nie pisac głupot...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T12:02:16+01:00


Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie
za pośrednictwem
Kuratora Oświaty w Krakowie 06.01.2010


Skarga na Decyzję Dyrektora Gimnazjum nr 8 im. Marii
Konopnickiej w Krakowie o numerze GS/333/09 z dnia
25.11.2009 , utrzymaną w mocy orzeczniem Kuratora
Oświaty z dnia 23.12.2009


Skarżący : Jacek Strzemiński Kraków ul. Pogodna 5/7
reprezentowany przez Iwonę Kownacką z
Kancelarii Prawniczej " Jurysta " w Krakowie
przy Słonecznej 10
Wnoszę o :
1. Uchylenie oznaczonej Decyzji , jako niezgodnej z
obowiązującym prawem , w szczególności art. 156 kodeksu
postępowania administracyjunego oraz art. 39 , ust.2 ustawy
o systemie oświaty oraz o uznanie wyżej wymienionej Decyzji
jako nieważnej

Uzasadnienie
Skarżący Jacek Strzemiński został skreślony z listy uczniów
gimnazjum na skutek Decyzji Dyrektora Szkoły.
Jako podstawę skreślenia go z listy uczniów wskazano
notoryczną nieobecność wyżej wymienionogo na zajęciech
szkolnych w okresie od 15.09.2009 do 25.11.2009 .
Zachowanie to uznano jako sprzeczne z obowiązującym w
szkole regulaminem .
Stan faktyczny kształtował się następująco :
Jacek Strzmiński uczęszczał do II klasy Gimnazjum .
Osiągał dobre wyniki w nauczaniu .
Począwszy od 15.09.2009 nie przychodził na zajęcia szkolne
Taki stan miał miejsce do dnia 21.12.2009
Dyrektor Szkoły we wskazanej dacie ,
powołując określone wyżej przesłanki
skreślił skarżącego z listy uczniów.
Decyzja Dyrektora jest jednostkowa , nie
poparta stanowiskiem Rady Pedagogicznej
Szkoły , jak też opinią samorządu
uczniowskiego .
Wyjaśnić należy przyczyny nieobecności
skarżącego w określonym terminie w
zajęciach szkolnych . Otóż po
przeprowadzeniu we własnym zakresie
postępowania wyjasniającego samorząd
uczniowski ustalił następujący stan faktyczny
Rodzina Jacka Strzemińskiego rozwiedli się .
Matka chłopca związała się z innym
mężczyzną , zaś ojciec z inną kobietą .
Jacek został zmuszony przez matkę do
opuszczenia dotychczasowego miejsca
zamieszkania i wraz z nią oraz jej nowym
partnerem życiowym zamieszkał na wsi .
Nowi opiekunowie chłopca ustalili ,że
edukacja jest zbędną w jego życiu , gdyż
jest już wystarczająco dorosły , by zarabiać
na siebie w gospodarstwie rolnym .
Stąd przyczyna nieobecności chłopca we
wskazanym okresie w szkole . Dodać należy
że J.Strzemińskie nie miał możności
nawiązania jakiegokolwiek kontaktu ze
szkołą , czy też kolegami lub koleżankami
Obecnie , gdy samorząd uczniowski wyjaśnił
przyczynę nieobecności chłopca , wobec jego
prawnych opiekunków wszczęte zostało
postępowanie w zakresie zaniedbań
obowiązków rodzicielskich oraz naruszenia
art. 70 Konstytucji RP .
Decyzja wobec powyższego nie może się
ostać jako zgodna z normami współżycia
społecznego , obowiązującymi w
dekomratycznym państwie prawa .
Nadto Decyzja jest nieważna z mocy samego
prawa , albowiem Dyrektor wydając skarżoną
Decyzję naruszył Statut Szkoły w paragrafie
15 , jak też pominął zapis ustawowy
stanowiący o zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego. Wobec powyższego wnoszę
jak na wstępie :


załączniki :
* odpis skargi x 2 radca prawny
Iwona Kownacka
2 5 2