Odpowiedzi

2010-01-06T22:33:27+01:00
Sekcja A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Sekcja B. Rybołówstwo i rybactwo
Sekcja C. Górnictwo i kopalnictwo
Sekcja D. Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Sekcja F. Budownictwo
Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
Sekcja H. Hotele i restauracje
Sekcja I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Sekcja J. Pośrednictwo finansowe
Sekcja K. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Sekcja L. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Sekcja M. Edukacja
Sekcja N. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Sekcja O. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna
Sekcja P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Sekcja Q. Organizacja i zespoły eksterytorialne