Odpowiedzi

2009-09-23T15:02:47+02:00
Klasyczne pojęcia religii charakteryzują się trzema cechami, są: indukcyjne, empiryczne i istotne. Są też zwykle koncepcjami dualistycznymi, to znaczy według nich religia to para spojonych ze sobą elementów – wiary i kultu.

Hobbes pisze: "religii (...) naturalnej dwa są elementy składowe: jednym jest wiara, to znaczy wierzenie, że istnieje Bóg i że wszystkim rządzi, drugim zaś jest kult". Niektórzy badacze krytykują ten pogląd jako uproszczony. Bohdan Chwedeńczuk uważa, że jest to określenie zbyt wąskie z trzech powodów. Zakłada monoteizm (trudno odmawiać religijności grupom politeistycznym). Zakłada teizm, zaś religią niewątpliwie jest buddyzm który teizmu w sobie nie zawiera. Wreszcie jest zbyt wąskie bo zakłada że religią naturalną jest religia monoteistyczna.

Robert Pirsig pisze: "Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie nazywamy to religią. "

Durkheim stwierdza że "Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem". Dla Durkheima, inaczej niż dla Hobbesa religia nie może być luźnym nagromadzeniem wierzeń, ale ich systemem. Każdy składnik jest powiązany z innym, a wyjęcie jednego nie może odbyć się bez naruszenia całości. Zwraca też uwagę fakt, że system religijny generuje społeczność. Nie ma więc religii prywatnej – jest tylko zbiorowa.

Luter pisze: "Bóg i kult tworzą wzajemny związek, jedno nie może żyć bez drugiego, gdyż Bóg musi być zawsze Bogiem jakiegoś człowieka lub ludu". Należy zauważyć, że o ile u Hobbesa kult i wiara jest współwystępująca, u Durkheima powiązana systemowo, u Lutra już konieczna.

Bergson stwierdza że "...nie ma religii bez rytów i ceremonii. Tym aktom religijnym przedstawienia służą przede wszystkim jako okazja... akty te wypływają z wiary, lecz jednocześnie same na nią oddziałują i umacniają ją; jeżeli bogowie istnieją, to należy oddawać im cześć; lecz bogowie zaczynają istnieć właśnie dopiero wtedy, gdy pojawia się kult"[6]. Pozorna sprzeczność tej wypowiedzi tłumaczona jest najczęściej w następujący sposób. Kult wypływa zatem tutaj z pewnego rodzaju "paleowiary", która przekształcając się w wiarę bogatszą, sprawia "że bogowie zaczynają istnieć".

Scheler: "Religia jest religijnym poznaniem i myśleniem, jak też szczególnym rodzajem czucia (wartości), wyrazu (język, modlitwa, kult) oraz religijnego chcenia i działania (w służbie Bogu i religijnej moralności)". Scheler jako przedstawiciel nurtu fenomenologii uważał, że z istnienia aktu religijnego można wnioskować o istnieniu Boga. Akt jest zawsze czynem indywidualnym i społecznym, manifestuje bowiem na zewnątrz wewnętrzne uczucie.

Brughtman: "Religia to zainteresowanie doświadczeniami uznawanymi za doświadczenie najwyższych wartości; oddanie mocy czy mocom, o których sądzi się, że tworzą, wzmagają i zachowują te wartości; oraz wyrażanie tego zainteresowania i oddania czy to w obrzędach symbolicznych czy w innych zachowaniach jednostkowych i zbiorowych". Definicja Brightmana nie przywiązuje wagi do socjalnej, społecznej roli religii.

Cycero: wywodził ten termin od łacińskiego relegere (Odczytać na nowo), co u niego oznacza „drobiazgowe oddawanie czci bogom”. Laktacjusz zaś od religare (wiązać, spajać), wyjaśniając jego sens jako „odnowienie więzi między człowiekiem i Bogiem”, a św. Augustyn wywodzi go od reeligare (wybierać ponownie).

Inne definicje religii:

Definicja Tielego-Söderbloma: Religią nazywamy w sensie ogólnym stosunek pomiędzy człowiekiem i potęgą nadludzką, w którą on wierzy i od której czuje się zależny. Stosunek ten znajduje swój wyraz w specjalnych uczuciach (zaufanie i lęk), wyobrażeniach (wiara) i czynnościach (modlitwy, obrzędy, wśród nich specjalne ofiary), a także w wypełnianiu moralnych przykazań. Wspólna definicja Tielego-Söderbloma to przykład klasycznej definicji relacyjnej - zob. C. P. Tiele, N. Söderblom, Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin 19316, s. 3. Por. C. P. Tiele, Elements of the Science of Religion, t. II, Edinburgh-London 1899, s. 15; N. Söderblom, Einführung in die Religionsgeschichte, Uppsala 1921.

Gustav Mensching: Religia to przeżyciowe spotkanie człowieka z tym, co święte oraz wyrażona w działaniu odpowiedź człowieka uwarunkowana i określona przez świętość.

Rudolf Otto: Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. [...] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).

Helmuth von Glasenapp: Religia jest wiarą w istnienie nadnaturalnych, osobowych lub nieosobowych mocy, wyrażającą się w myśleniu, chceniu i postępowaniu; od mocy tych człowiek czuje się zależny, stara się je dla siebie pozyskać lub też usiłuje się do nich wznieść.

Clifford Geertz: Religia to system symboli, kształtujących mocne, wszechobejmujące, trwałe nastroje i motywacje, za pośrednictwem najogólniejszego ładu istnienia, którym nadano status takiej faktyczności, że nastroje te i motywacje wydają się osobliwie rzeczywiste.
Zygmunt Freud: Religia to seksualny kompleks zazdrości wobec ojca (na podstawie kompleksu Edypa).

Erich Fromm: Religią jest każdy system myśli i działań, podzielany przez pewną grupę, który dostarcza jednostce układu odniesienie i przedmiotu czci, których potrzeba stanowi pierwotne wyposażenie psychiki ludzkiej.

Fryderyk Engels: Religia jest fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich głowach tych sił zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi; odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił nadziemskich.

Melford Elliot Spiro: Religia jest to instytucja złożona z kulturowo ustalonych interakcji z kulturowo zakładanymi nadludzkimi istotami.

Jaap van Oosten: W każdej kulturze znajdziemy zespół wierzeń, praktyk i instytucji, który wyjaśnia pochodzenie i naturę porządku kulturowego i podtrzymuje jego istnienie. Ten zespół wierzeń, praktyk i instytucji zwykle jest uznawany przez antropologów za religię. Religie zwykle zakładają wiarę w osobowe postacie, ale nie stanowi to konieczności (jak wskazuje przykład klasycznego buddyzmu). Stanowi ją natomiast domena kultury, uważana za najbardziej podstawową przez samych uczestników. Religia nadaje znaczenie ich egzystencji i ich światu i nie może być zredukowana do żadnego innego porządku kulturowego.


------------------------------------------------------------------------------


Classic notions of religions are characterized three features, they are inductive, empirical and important. Usually < ordinary > there is concepts too dualistycznymi, it signifies it according to they religion clamped elements steam < couple > – faith and cult. It writes Hobbes " religion (. Warehouse elements are ) natural two faith is one, it signifies belief, that god exists and that it rules all, cult is second (other) ". Some researchers criticize this view as simplified. Bogdan thinks (consider) Chwedeńczuk, that this determination is far too < market > narrow from three causes. Hard set up (bet; found) ( decline religiousness group ) monoteizm politeistycznym. It sets up (found) teizm, no doubt, < unmistakable > buddhism which (who) is religion not include (reach; make) in teizmu. At last it is far too < market > narrow because it sets up (found) that religion is natural religion monoteistyczna. It writes Robert Pirsig " if it has some (certain) fantasies call one person frenzy. If many persons it suffer for this fantasy religion just call. It ascertains " Durkheim that practitioner (practice) is coherent system beliefs " religion and practitioner (practice) cure for thing holy carrying (concern), it signifies things singled out and banned, beliefs and practitioner (practice) to one all moral community called church junction < connect > " wyznawców. For Durkheima, otherwise, than can not be for loose gathering of belief religion Hobbesa, but system . Each component is coherent < link up > with other, but one can not proceed without infringement of integrity out. Fact returns note too, that religious system generates community. So, there is only collective private religion not has –. It writes Luter link up " god and they build (create) cult mutual relationship (association), one can not live without second (other), because god must be god of some (certain) person always or people ". It belongs to notice (to remark), that if at cult Hobbesa and faith is co-taking a stand, it link up at system Durkheima, at indispensable already Lutra. It ascertains Bergson that has without engraving religion " ...nie and ceremony. First of all, they be as (serve) as opening these records of (acts of) religious presentations. These acts emerge from faith, but affect her (it) simultaneously and they strengthen her (it); if gods exist, then honor (worship) belongs to return memorial < they (their) >; then, it cure gods only begin existing exactly, when cult appears ". Imaginary contradiction of this statement is translated in (to) most often following (step) manner. Therefore, here cult emerges from certain kind " " paleowiary, which (who) to richest faith transforming, it causes " that gods begin existing ". Scheler There is religious knowledge (poznan) " religion and reflection, as too particular kind of feeling ( value ), word (expression) ( language, prayer, cult ) and religious chcenia and operations in service god ( and religious morality ) ". Scheler As representative of stream thought (consider) fenomenologii, that it is possible to conclude from existence of religious act about existence of god. Act is individual action always and social, so, internal affection (sentiment; emotion) manifests outside. Brughtman Regard as experience of highest value " religion it interest experience; force devoted < allegiance > if (or) forces, it is judged about which (who), that they build (create), they enhance and these values maintain; and expressing of this interest and allegiance if (or) it in symbolic ceremonies if (or) in other individual behavior and collective ". It does not attach definition for social weight Brightmana, social role of religion. Cycero It deadline (date) from latin explain ( read in again ) relegere, that means hair-splitting giving away of honor (worship) at it (him) „ god ”. Tie from ( Laktacjusz religare, clamp ), he (its; his; it) meaning explaining as between person „ renewal attachment (tie) and god ”, but from st. explain him (it) ( reselect ) Augustyn reeligare. Other definitions of religions definition Tielego-Söderbloma we call attitude (relation) in general meaning among person religion and superhuman might (power), he (it) believes to which (who) and dependent is felt from which (who). This attitude (relation) finds word (expression) in special affection (sentiments; emotions) ( reliance (confidence) and fear ), imagination ( faith ) and actions (functions) ( prayer, ceremonies, special donations (victims) among they ), as well as in fulfilling (performing) moral przykazań. Common definition it example of classic relational definition Tielego-Söderbloma - see, C. P. Tiele, N. Söderblom, Compendium try (look) der Religionsgeschichte, it is jealous berlin 19316, 3 s.. Compare < pore >. C. P. Tiele, Elements of the Science of Religion, t. II, 1899 Edinburgh-London, 15 s.; N. Söderblom, Einführung in die Religionsgeschichte, 1921 Uppsala. Gustav Mensching Religion blesses it with (from) meeting person it przeżyciowe, that presents holy and answer of person does not does not present expressed in operation predefined and by sanctity definite < define >. Rudolf presents Otto religion is experience of mystery, which (who) are realized , when person is opened for impressions of eternal realities, which (who) are revealed on way doczesności. [. It sphere ], person faces each other in which (who) with magic reality in emotive survival ( mystery ) learned ( ) tremendum sensus numinosum. Helmuth von Glasenapp Religion is faith to existence nadnaturalnych, personal or unpersonal force, in reflection expressing, chceniu and procedure < proceed >; person is felt from force it dependent, it try (look) win it (them) or it are tried to throw up (to shoot up; to soar) for they too. Clifford Geertz Religion it system symboli, forming sound, all-embracing, permanent moods and motivations, through most general order of existence, status such transmit which (who) faktyczności, that these moods and motivations seem particularly real. Zygmunt Freud it is jealous it in accordance with father on base of complex religion sexual complex it ( ) Edypa. Erich Fromm Each system of thought is religion and operations, by certain group shared, which (who) supplies unit of match reference and it blesses object, requirement presents which (who) primary (original) endowment of (outfit of) human psyche. Frideric Engels religion is fantastic mirror in these human heads of external power, which (who) rule daily life of people; mirror, they adopt in which (who) power terrestrial form of power nadziemskich. Melford Elliot Spiro It is compound (composite) < lodge > from culturally establish interaction with culturally set up (betted; founded) superhuman essences religion institution. Jaap van Oosten We will find group of belief in each culture, practitioner (practice) and institution, which (who) explains origin and nature of cultural order and existence holds up him (it). This group of belief, practitioner (practice) and usually < ordinary > it is recognized (regard) by anthropologists for religion institution. Usually < ordinary > religions set up (found) faith to personal forms, but it does not does not present it necessity ( as example of classic buddhism indicate ). However, domain of culture presents her (it), by participants thought (considered) most basic too. Religion transmits meaning of their subsistence and world and it can not be cut down for no other cultural order.