Chodzi mi o znaczenie tych reform przepowadzonych w Polsce przez Konstytucję 3 maja.

-Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym wobec innych wyznań,
-zniesienie wolnej elekcji,
-ustanowienie monarchii dziedzicznej,
-zniesienie liberum veto,
-wprowadzenie trójpodziału władzy,
-ustanowienie armii narodowej w sile 100 tys. żołnierzy,
-włączenie chłopów polskich w zakres jurysdykcji królewskiej,
-ustanowienie praw dotyczących miast - mieszczanie mieli prawa polityczne, prawo do posiadania ziemi, korzystne warunki rozwoju osadnictwa żydowskiego.
- Polska ma być odtąd monarchią konstytucyjną
- zniesiono podzial na polskę i litwę, czyniąc z rzeczpospolitej jedno państwo ze wspólnym rząadem, wojskiem i majątkiem.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T18:21:40+01:00