Odpowiedzi

2009-09-22T15:56:26+02:00
My country is called Poland or the Republic of Poland.
Russia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Slovakia, the Czech Republic and Germany are near Poland. Cracow and Warsaw are the main cities. Poland is located in central Europe. Warsaw is the capital of Poland. Polish emblem is the White Eagle ( the Coat of Arms ).
Jarosław Kaczyński is polish prime minister. ,, Mazurek Dąbrowskiego" is Polish anthem. Polish flag is white and red. Over 38 million people live in Poland. The weather in Poland : In winter it is cold snowy, In summer it is warm and sunny, sometimes there are storms. People eat bigos and drink beer . People go to school from September to June and study Polish, English and History. People eat meat, fruit and vegatables.

mam nadzieje, że chociaż trochę pomogłam ;)
8 3 8
2009-09-22T16:51:00+02:00
Pod względem powierzchni zajmuje 68. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Pod względem zaludnienia zajmuje 33. miejsce na świecie. Kraj jest podzielony na 16 województw, które dzielą się na powiaty i gminy.
Najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła (o długości 1047 km), Odra (854 km, w granicach Polski 742 km), Warta (808 km), Bug (772 km; w granicach Polski 224 km; odcinek graniczny 363 km), Narew (484 km) i San (443 km). Największe jeziora w Polsce to Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104 km²) na Mazurach. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. W wyższych partiach Sudetów i Karpat występuje klimat górski. Dni gorące, z temperaturą maksymalną powyżej 25oC występują od kwietnia do września, czasem także w październiku. Na terenie kraju występuje ponad 90 gatunków ssaków, 444 gatunki ptaków9 gatunków gadów, 18 – płazów, 119 gatunków ryb, 25–30 tysięcy gatunków owadów, ok. 1400 gatunków pajęczaków.
Skład gatunkowy polskiej fauny ukształtował się dopiero po ostatnim zlodowaceniu, kiedy to po ustąpieniu lodowców z terenów południowych napłynęły nowe gatunki zwierząt.
W Polsce prowadzi się aktywne działania mające na celu ochronę przyrody. Chociaż pewne działania w zakresie ochrony przyrody można spotkać już w średniowieczu i wiekach późniejszych, to przemyślane i planowe działania oparte na naukowych podstawach podjęto na szerszą skalę dopiero w 2. połowie XX wieku. W 2004 rozpoczęto wprowadzanie w Polsce europejskiej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000, na których chroni się te elementy przyrody, które są zagrożone w skali Europy. Docelowo takie obszary obejmą prawdopodobnie ok. 15-20% powierzchni kraju.


In terms of surface area is 68 place in the world and ninth in Europe. In terms of population is 33 place in the world. The country is divided into 16 provinces which are divided into districts and municipalities.
The longest river in Poland is the Vistula River (with a length of 1047 km), Odra (854 km in the Polish border 742 km), Warta (808 km), Bug (772 km, the Polish border 224 km, 363 km section of the border), Narew ( 484 km) and San (443 km). The largest lake in Poland is a Maui (113.8 km ²) and Mamry (104 mi) to Hawaii. Poland lies in the warm temperate zone of transition. In the upper parts of the Sudeten and Carpathian mountain climate there. Hot days with maximum temperature above 25oC are from April to September, sometimes October. Throughout the country have more than 90 species of mammals, 444 species of reptiles ptaków9, 18 - amphibians, 119 species of fish, 25-30 thousand species of insects, about 1400 species of spider.
Polish fauna species composition formed only after the last glaciation, when glaciers after the resolution of land south flowed the new species.
In Poland, carried out active measures to protect nature. Although some measures for the protection of nature can be found in the Middle Ages and later centuries, it is thought out and planned activities based on scientific principles have been taken on a larger scale until the 2 half of the twentieth century. In 2004 began the introduction in Poland of the European forms of nature conservation - Natura 2000, which protects those elements of nature which are under threat across Europe. Ultimately, such areas will probably about 15-20% of the country.
11 4 11