Proszę o przetłumaczenie na język angielski?

W roku 1983 firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad produktem o nazwie Windows, który był graficznym interfejsem użytkownika pracującym pod kontrolą innego produktu Microsoftu - systemu operacyjnego MS-DOS. System ten dostępny był dla komputerów IBM PC i kompatybilnych od roku 1981.
Różni się od niego jednak znacząco. W porównaniu
z poprzednimi wersjami Windows, XP wyróżnia się znakomitym interfejsem, miłą kolorystyką i możliwością znaczącej modyfikacji wyglądu. Użytkowników, którzy korzystali ze starszych systemów operacyjnych może zaniepokoić zmiana panelu sterowania i miejsc innych ustawień. Cieszy jednak fakt iż Zarówno wygląd jak i miejsca katalogów ustawień można przywrócić tak, aby upodobniły się do np. Windows 98. Ciekawą możliwością również, jest wyłączenie niektórych zbędnych opcji wizualnych oraz dostosowanie systemu operacyjnego do najlepszej wydajności. Z pewnością zainteresuje to zwłaszcza posiadaczy słabszego sprzętu. Windows XP dostępny jest
w dwóch wersjach: Professional oraz Home Edition.Wysokie możliwość szyfrowania danych dzięki systemowi plików NTFS, dają posiadaczowi komputera gwarancję prywatności
Windows XP Final uważam za bardzo stabilny.W stabilności jest o niebo lepszy od Windows 98/ME; jest równie stabilny jak Windows 2000, powiem nawet, że stabilniejszy.Interfejs jest prawie idealny (no może przesadzam). LUNA prezentuje się doskonale.Właściwie nie mam się do czego przyczepić.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T21:07:08+01:00
In 1983, Microsoft announced that it is working on a product called Windows, which was a graphical user interface running under the control of another Microsoft product - the operating system MS-DOS. This system was available for the IBM PC and compatible since 1981.Differs significantly from it, however. In comparison with previous versions of Windows XP, is distinguished by a great interface, nice colors and the ability to significantly modify the appearance. Members who benefited from older operating systems can disturb the control panel and change places other settings. However, enjoys the fact that both the appearance and location of directories, you can restore the settings so that made like for example Windows 98.An interesting possibility also to exclude some unnecessary options, and visual adaptation of the operating system for best performance. Certainly of interest to particular holders of weaker hardware. Windows XP is available in two versions: Professional and Home Edition.High ability to encrypt data through the NTFS file system, give the holder a guarantee your privacy.Final Windows XP, I think it is very stable.W stability is a great improvement from Windows 98/ME, is as stable as Windows 2000, even say that stable.Interfejs is almost perfect (well, maybe I exaggerate). Luna looks well.Actually I do not have to stick to what.