Odpowiedzi

2010-01-08T09:07:18+01:00
Może sie przyda:
pytania
1. opinie uczonych prawników - doktryna prawa
2. podstawowa jednostka redakcyjna w m.in. w rozporządzeniach i umowach, oznaczana w tekście symbolem §
3. nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie
4. pismo procesowe wszczynające proces cywilny
5. akt normatywny zawierający zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych
6. to kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia skarbowe
7. czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną
8. niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa m.in..w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze
9. osoba zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli
10. czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych
11. prawnik udzielający porad prawnych i prowadzący sprawy klientów w sądzie
12. procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli
13. zbiór zasad/norm, które określają co jest dobre, a co złe

odpowiedzi
1.jurys(p)rudencja
2.pa(r)agraf
3.kas(a)cja
4.poze(w)
5.k(o)deks
6.g(r)zywna
7.pr(z)estępstwo
8.s(ą)d
9.syn(d)yk
10.pełnomoc(n)ictwo
11.adw(o)kat
12.upadło(ś)ć
13.moralnoś(ć)

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T09:28:30+01:00
Pytania i Odpowiedzi:
1. Stosunek prawny łączący ludzi z tego samego przodka to? - pokrewieństwo
2. Jak nazywa się pomoc osobie niezdolnej do prowadzenia własnych spraw? - kuratela
3. Jak nazywamy osobę przeciwko której toczy się postępowanie prawne? - pozwany
4. Nauka o państwu i prawie to? - prawoznawstwo
5. Jeden z elementów budowy normy prawnej nazywamy? - hipoteza
6. Jak nazywamy ogół zasad postępowania? - prawo
7. Wykładnia ze względu na podmiot np. w sądach, urzędach to? - praktyczność
8. Wykładnia ze względu na wynik może być? - wykluczająca
9. Jeden z elementów aktu normatywnego to? - data
10. Pozbawienie człowieka możności wykonywania czynności prawnych to? - ubezwłasnowolnienie
11. Inaczej zależności pomiędzy podmiotami to? - stosunek
12. Co stanowi rzeczową formę korzystania z gruntów skarbowych? - wieczystość
13. Co dotyczy tylko nieruchomości i dzieli się na gruntową i osobistą? - służebność

Sorry że krzyżówka rysowana ręcznie ale nie pomyślałem o robocie w Paint czy innym programie :) ale mam nadzieje że się przyda :)
1 5 1