1.Wypisz w punktach przyczyny i skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą z Rosją, Szwecją i Turcją za panowania Zygmunta III Wazy do 1621 roku.
2.Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.
Angielska ,,Deklaracja Praw'' przyznawała parlamentowi prawo zbierania się niezależnie od woli króla. To parlament miał prawo ustanawiania podatków, ustalania kontyngentu wojsk, wypowiadania wojen i prowadzenia polityki zagranicznej. Wkrótce ustaliła się zasada, iż rządy sprawuje gabinet ministrów z pierwszym ministrem na czele. Gabinet mianował i odwoływał urzędników. Posłowie mieli przyznany immunitet (po raz pierwszy w historii). Pozostałych mieszkańców Anglii obejmował, bez względu na pochodzenie, Habeas Corpus Act, przyznający wszystkim gwarancję nietykalności bez postanowienia sądu.
A. w jaki sposób władza króla Anglii była ograniczona?
B. co oznacza powiedzenie : Król angielski panuje, lecz nie rządzi?

1

Odpowiedzi

2010-01-08T14:25:37+01:00
Wojna z Rosją :
Przyczyny :
konflikty spowodowane chęcią osadzenia na tronie carskim kandydata popieranego przez polską magnaterię kresową jak również dążenie Moskwy do "zbieranie ziem ruskich i wywalczenie sobie dostępu do Bałtyku".

Wojny ze Szwecją :
Przyczyny
- dążenie Zygmunta ||| Wazy do zachowania tronu Szwecji wbrew stanowisku szweckiego możnowładztwa
- chęć uczynienia z Bałtyku wewnętrznego jeziora Szwecji
- włączenie do polski estonii
- używanie przez wazów tytułu króla szwecji
Skutki :
* Prusy Książęce zostały poza zwierzchnością
* duże straty ekonomiczne
* wzrost znaczenia magnatów
* duża strata części Inflant po przegranej Polski.
2 1 2