Odpowiedzi

2010-01-08T17:42:43+01:00
Pc=2Pp+Pb
Pb=Lp*H
v=Pp*H

Pp=a²
Pp=6²
Pp=36

Pb=4*6*8
Pb=192

Pc=2*36+192
Pc=264

V=36*8
v=288