Witam! muszę zrobić wypracowanie. Z pośród trzech tematów mam wybrać jeden. Proszę o to by mi ktoś to napisał.
Tematy są następujące:
1.Instytucja zasiedzenia w kodeksie cywilnym charakterystyka

2.wady oświadczenia woli w kodeksie cywilnym charakterystyka

3.sposoby zniesienia współwłasności rodzaje charakterystyka

Błagam o pomoc!!

2

Odpowiedzi

2010-01-08T18:26:07+01:00
Nie wiem czy to o to chodzi , ale znalazłam to :
temat 3

Na wstępie wyjaśnijmy, że pod pojęciem współwłasności należy rozumieć również wspólność prawa. Ze współwłasnością rzeczy mamy do czynienia, gdy własność tej samej rzeczy (prawa) przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Może być ona albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną (niekiedy zwaną również bezudziałową).Wszelkie zawarte w artykule informacje odnoszą się do kwestii znoszenia współwłasności w częściach ułamkowych tj. współwłasności, w której każdy ze współwłaścicieli (współuprawnionych) ma swój, precyzyjnie określony udział. Z sytuacją taką mamy do czynienia m.in. w przypadku majątku spadkowego, czy majątku wspólnego małżonków od chwili ustania wspólności majątkowej np. wskutek rozwodu.W świetle obowiązującego prawa, co do zasady, nie jest bowiem możliwe zniesienie współwłasności łącznej, która występuje w przypadku wspólności majątku spółki cywilnej w czasie jej trwania, czy wspólności majątkowej małżonków.Unormowanie problematyki znoszenia współwłasności zawierają przepisy art. 210-221 Kodeksu cywilnego. Zniesienie współwłasności nastąpić może w dwojaki sposób: w drodze umowy pomiędzy współwłaścicielami lub przez sąd.Ustawodawca nie uregulował odrębnie umownego trybu zniesienia współwłasności, pozostawiając współwłaścicielom szeroką swobodę w tym zakresie (możliwym jest wykorzystanie sposobów zniesienia współwłasności, o których mowa niżej lub innych). Trzeba jednakże wskazać, że umowa, dla swej ważności, wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a nadto dla jej zawarcia niezbędna jest zgoda wszystkich, a nie tylko niektórych, współwłaścicieli.Postępowanie sądowe będzie konieczne zazwyczaj wówczas, gdy co najmniej jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się zniesieniu współwłasności lub wybranemu przez pozostałych sposobowi podziału rzeczy (prawa). W tym przypadku prawo wystąpienia do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności przysługuje każdemu, pojedynczemu współwłaścicielowi (art. 210 K.c.), z tym tylko zastrzeżeniem, że uprawnienie to może zostać wyłączone na czas nie dłuższy niż lat pięć, w drodze wcześniejszej umowy wszystkich współwłaścicieli. W ostatnim roku przed upływem okresu, na jaki współwłaściciele zgodnie wyłączyli możliwość żądania zniesienia współwłasności, dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat; można je zatem ponowić.Zniesienie współwłasności kwalifikuje się do trybu sądowego postępowania nieprocesowego (art. 606-625 Kodeksu postępowania cywilnego). W związku z tym postępowanie wszczynane jest na wniosek, a orzeczenie – merytorycznie rozstrzygające sprawę – przybiera formę postanowienia. O wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga sąd, chociaż jest on zobowiązany uprzednio zasięgnąć stanowiska uczestników postępowania, a w razie zgodnego wniosku jest związany stanowiskiem współwłaścicieli (art. 622 § 2 K.p.c.). Możliwe jest również zawarcie ugody sądowej.Co do podstawowych sposobów zniesienia współwłasności stosowanych przez sądy wskazać należy:* podział wspólnej rzeczy (prawa), z możliwością ewentualnego zasądzenia dopłat pieniężnych;
* przyznanie rzeczy (prawa), stosownie do okoliczności, jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych;
* sprzedanie rzeczy (prawa), stosownie do przepisów K.p.c. i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.
2010-01-08T18:30:43+01:00
2. Oświadczenie woli
Oświadczenie woli to w języku prawnym wyrażenie woli. Może mieć ono różną postać. Wolę można wyrazić ustniena piśmie lub w sposób dorozumiały. Według kodeksu cywilnego wolę co do zasady można wyrazić w sposób dowolny. Jednak najczęściej wyrażamy wolę składając podpis pod jakimś dokumentem.
Pamiętajmy zatem, że podpisując umowę wyrażamy wolę zawarcia takiej umowy. Spisując testament wyrażamy wolę, aby dziedziczyła po nas osoba wskazana w testamencie. Składając oświadczenie o przyjęciu spadku, wyrażamy wolę dziedziczenia po kimś. Podając towar sprzedawcy przy kasie, wyrażamy wolę kupna towaru (zawarcia umowy sprzedaży). Są to najczęściej spotkane oświadczenia woli.
Wady oświadczenia woli
Każde wyrażenie woli może być dotknięte wadami. Wada oświadczenia woli powoduje jego nieważność lub bezskuteczność. Kodeks cywilny przewiduje katalog wad, które wpływają na ważność oświadczenia.
Są to:
• brak świadomości lub swobody wyrażenia woli,
• pozorność,
• błąd,
• groźbę.
Warto poświęcić odrobinę uwagi każdej z nich. Każda bowiem powoduje inne skutki.
Brak świadomości lub swobody
Z tą wadą oświadczenia woli mamy do czynienia, gdy osoba składająca oświadczenie jest w nienaturalnym stanie psychofizycznym. Oświadczenie woli jest nieważne, gdy składająca je osoba jest w stanie świadomości wyłączającym podjęcie i zrozumienie decyzji.
Najczęściej przyczyną takiego stanu jest:
• choroba psychiczna,
• niedorozwój umysłowy,
• nadużycie alkoholu, narkotyków lub lekarstw,
• gorączka,
• narkoza,
• hipnoza,
• uwiąd starczy.
Pozorność
O pozorności mówimy, gdy strony są zgodne co do tego, że oświadczenie albo w ogóle ma nie wywołać żadnych skutków prawnych albo ma wywołać inny skutek niż wynika z treści czynności.
Z pozornością będziemy mieli do czynienia np. w sytuacji gdy dwie osoby spiszą umowę darowizny a tymczasem faktycznie dokonają sprzedaży.
Błąd
Oświadczenie woli można złożyć również pod wpływem błędu. Można działać w błędzie, co do stanu rzeczy lub w błędzie co do oświadczenia woli. Pierwszy przypadek to np. sytuacja gdy kupuje się kopie obrazu myśląc, że jest to oryginał.
Błąd aby stanowił wadę musi być istotny. Musi mieć wpływ na zawarcie umowy lub złożenie innego oświadczenia. Ważne jest również, aby osoba, której składa się oświadczenie woli wiedziała o błędzie lub go wywołała (np. udzielając błędnych informacji).
Groźba
Z groźbą mamy do czynienia, gdy jedna osoba zmusza drugą do złożenia oświadczenia woli. Groźba ma wpływ na ważność oświadczenia woli, gdy jest bezprawna. Bezprawne działanie to działanie niezgodne z prawem. Będzie więc groźbą zastraszanie, porwanie czy szantażowanie.
Groźba może być skierowana zarówno do osoby składającej oświadczenie woli, jak również do osoby trzeciej (np. dziecka lub małżonek osoby składającej oświadczenie). Ważne jest, aby pod jej wpływem wyrażono wolę.
Jakie są skutki wad
Różne wady powodują różne skutki. Oświadczenie woli złożone w stanie wyłączającym świadomość jest zawsze nieważne. Nie trzeba go odwoływać ani unieważniać przed sądem. Podobnie jest w wypadku pozorności.
W wypadku groźby lub błędu od oświadczenia można się uchylić. Trzeba złożyć jednak oświadczenie woli o uchyleniu się od jego skutków. W wypadku błędu składający ma na to rok od czasu, gdy dowiedział się o błędzie. W wypadku groźby rok, od kiedy stan obawy ustał. Oświadczenie o uchyleniu musi być złożone drugiej stronie na piśmie.