1) napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji.
a).....HCOOH+.....Ba(OH)2-->.......+.........
b).....(CH3COO)3Fe+.....AgNO3--->......+......
c).....HCOOH+....CH3COONa--->.......+.......
d).....(CH3COO)2Ni+.....K--->.......+......

2)Uzupełnij równania reakcji otrzymywania estrów
a).....HCOOH+......C5H11OH---->.......+.......
b)............+................---->.........C4H9COOCH3+.......
c)..........C5H11COOH+.......---->C5H11C00C2H5+.......
d)........C17H33COOH+.....C4H9OH--->.......+........
e).............+...........---->.......C15H31COOC3H7+......
f)........C9H19COOH+.....C6H31OH---->.........+........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T10:36:34+01:00
1) napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji.
a) 2HCOOH+ Ba(OH)2--> (HCOO)2Ba + 2H2O
2HCOO- + 2H+ + Ba2+ + 2OH- -> 2HCOO- + Ba2+ + 2H2O
2H+ + 2OH- -> 2H2O
b (CH3COO)3Fe + 3AgNO3 ---> 3CH3COOAg + Fe(NO3)3
3CH3COO- + Fe3+ + 3Ag+ + 3NO3- -> 3CH3COO- + 3Ag+ + Fe3+ + 3NO3-
Wszystko się skraca i reakcja nie zajdzie.
c) HCOOH+ CH3COONa ---> HCOONa + CH3COOH
HCOO- + H+ + CH3COO- + Na+ -> HCOO- + Na+ + CH3COO- + H+
Tu podobnie jak w podpunkcie b).
d) (CH3COO)2Ni+ 2K---> 2CH3COOK + 2Ni
CH3COO- + Ni2+ + 2K -> 2CH3COO- + 2K+ + 2Ni
Ni2+ + 2K -> 2K+ + 2Ni

2)Uzupełnij równania reakcji otrzymywania estrów
a) HCOOH + C5H11OH----> HCOOC5H11 + H2O
b) C4H9COOH + CH3OH ----> C4H9COOCH3 + H2O
c) C5H11COOH + C2H5OH ---->C5H11C00C2H5 + H2O
d) C17H33COOH + C4H9OH---> C17H33COOC4H9 + H2O
e) C15H31COOH + C3H7OH----> C15H31COOC3H7 + H2O
f) C9H19COOH + C6H31OH----> C9H19COOC6H31 + H2O
1 5 1