1.Podaj Definicje:
-Częstotliwości
-Pierwszej i Drugiej prędkości kosmicznej
-Siły ciężkości
-Ciężaru ciała
-energii potencjalnej ciężkości
2.Podaj treść:
-Prawo Kelpera
-Prawa Powszechnego ciążenia
-Zsady zachowania energii mechanicznej
3.Podaj Pojęcia:
-Okres
-Częstotliwość
-Pole Grawitacyjne
-Siła Dośrodkowa w przyrodzie i technice
-Ruchy jednostajne po okręgu
4.Wymień Ciała Niebieskie tworzące Układ Słoneczny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T11:12:47+01:00
DEFINICJE:
CZĘSTOTLIWOŚĆ - określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu

PIERWSZA PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA - (prędkość kołowa) jest najmniejszą prędkością, jaką należy nadać ciału względem środka masy przyciągającego je ciała niebieskiego w kierunku równoległym do jego powierzchni, aby dane ciało stało się sztucznym satelitą tego ciała niebieskiego

DRUGA PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA - jest to prędkość początkowa jaką należy nadać ciału znajdującemu się na powierzchni planety aby ciało nie wróciło na planetę (czyli oddaliło się od niej do nieskończoności)

SIŁA CIĘŻKOŚCI - siła z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało, w układzie odniesienia związanym z powierzchnią ciała niebieskiego

CIĘŻAR CIAŁA - masa ciała przyciągana siłą ciężkości na Ziemi

ENERGIA POTENCJALNA CIĘŻKOŚCI - jest to energia, którą ciało zyskuje na pewnej wysokości ponad punktem odniesienia


TREŚĆ:
PRAWA KEPLERA:
I Prawo Keplera
Każda planeta krąży po orbicie eliptycznej a Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy
II Prawo Keplera
Promień wodzący poprowadzony ze środka Słońca do środka planety zakreśla równe pola powierzchni w równych odstępach czasu
III Prawo Keplera
Sześciany wielkich pół osi orbit jakichkolwiek dwóch planet mają się tak do siebie jak kwadraty ich okresów obiegu

PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA - każde dwa ciała posiadające mase przyciągają się wzajemnie siłami o wartości wprost propocjonalnej do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie propocjonalnej do kwadratu odległosci między nimi

ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ - w układzie izolowanym suma składników wszystkich rodzajów energii całości (suma energii wszystkich jego części) układu jest stała (nie zmienia się w czasie)


POJĘCIA:
OKRES - zas wykonania jednego pełnego drgania w ruchu drgającym, czyli czas pomiędzy wystąpieniami tej samej fazy ruchu drgającego

CZĘSTOTLIWOŚĆ - określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu

POLE GRAWITACYJNE - to pole wytwarzane przez obiekty posiadające masę

SIŁA DOŚRODKOWA W PRZYRODZIE I TECHNICE - siła działająca na ciało poruszające się po zakrzywionym torze, skierowana prostopadle do toru ku środkowej jego krzywizny

RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU - ruch w którym prędkość kątowa punktu poruszającego się po okręgu nie zmienia się


CIAŁA NIEBIESKIE TWORZĄCE UKŁAD SŁONECZNY:
Wszechświat jako całość
supergromady galaktyk
gromady galaktyk
galaktyki
materię międzygalaktyczną
kwazary
czarne dziury
ciemną materię
gromady gwiazd
gwiazdy, w tym: gwiazdy podwójne i gwiazdy wielokrotne
obiekty mgławicowe
materię międzygwiazdową
układy planetarne
planety
planety karłowate
małe ciała układów planetarnych, w tym: planetoidy, komety, meteoroidy oraz materię międzyplanetarną
księżyce planet i naturalne satelity planetoid.
1 5 1