S R E D N I O W I E C Z E – sprawdzian


1 .Zaznacz właściwe dla średniowiecza ramy czasowe:
a. IV - XVw.
b. V - XVw.
c. V - XIVw.
d. IV - XVIw.

2. Które określenie najtrafniej charakteryzuje epokę :
a. średniowiecze to najważniejsza epoka w dziejach kultury
b. średniowiecze wyznacza Europę jako główny ośrodek kultury światowej
c. średniowiecze to epoka pośrednia między cywilizacja starożytną a kulturą renesansu
d. średniowiecze to okres upadku kultury i sztuki


3 .Zaznacz pojęcia, które nie wiążą się z epoką:
a. uniwersalizm
b. carpe diem
c. humanizm
d. teocentryzm

4 .Język polski należy do grupy języków :
a. wschodniosłowiańskich
b. bałtyckich
c. zachodniosłowiańskich
d. połabskich

5. Archaizmami nazywamy wyrazy, które:
a. należą do terminologii związanej z architekturą
b. występują wyłącznie w języku pisanym
c. wyszły z użycia lub zmieniły znaczenie
d. są zapożyczeniami łacińskimi spotykanymi w tekstach religijnych

6. Wskaż właściwe dla epoki wzorce osobowe:
a. dworzanin
b. rycerz doskonały
c. asceta
d. szlachcic – ziemianin

7. Jaka cecha kultury średniowiecza była efektem pokory wobec Boga i umniejszania zasług
człowieka?:
a. uniwersalizm
b. alegoryczność
c. anonimowość
d. dwujęzyczność

8. Wskaż właściwe wyjaśnienie teocentryzmu:
a. nauczanie w duchu religijnym
b. dominacja władzy kościelnej nad świecką
c. uznanie Boga za przyczynę, ośrodek i cel wszystkiego
d. pogląd, że Ziemia to centrum wszechświata

9 .Idea pośrednictwa nie pozwalała ludziom kierować swoich próśb bezpośrednio do:
a. Maryi Panny
b. papieża
c. Boga
d. Jana Chrzciciela

10. Która informacja o „Bogurodzicy” jest prawdziwa:
a. jest to litania do Matki Bożej Królowej Polski
b. jest to hymn kościelny
c. zawiera prośby do Maryi i Jezusa
d. jest pieśnią dziękczynną kierowaną do Boga

11.W „Bogurodzicy” podmiot liryczny:
a. zwraca się do Maryi z prośbą o opiekę i nieustanną pomoc
b. kieruje prośby do Boga za pośrednictwem Maryi o dostatnie życie na ziemi i życie wie-
czne w raju
c. dziękuje Bogu za łaski i pokój na ziemi
d. prosi Maryję o opiekę nad narodem polskim

12. Czego bezwzględnie wymagało się od ascety?;
a. solidarności z biednymi i udzielania im pomocy
b. lojalności wobec swojej rodziny i przyjaciół
c. świadome rezygnacji z dóbr materialnych i życia prywatnego
d. głoszenia Słowa Bożego i studiów nad Biblią

13. „Legenda o św. Aleksym” to utwór, który jest:
a. kroniką życia świętego
b. legendą hagiograficzną
c. hagiografią
d. utworem wychwalającym czyny świętego

14. Dlaczego św. Aleksy porzucił rodzinę i majątek?:
a. chciał zmienić otoczenie, szukać nowych wrażeń
b. chciał zasłużyć na sławę i pamięć potomnych
c. chciał zbliżyć się do Boga i zasłużyć na życie wieczne
d. chciał wystawić wierność żony na próbę

15. Bohater „Pieśni o Rolandzie”zasługuje na miano wzorowego rycerza, ponieważ:
a. walczył z przeważającymi siłami wroga, nie bał się śmierci
b. zginął na polu walki
c. był człowiekiem honoru, bogobojnym, wiernym władcy
d. zawsze walczył z innowiercami u boku króla

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T10:55:43+01:00
1. b
2. a
3. b
4. c
5. c
6. b i c
7. c
8. c
9. c
10. b
11. a
12. c
13. a
14. c
15. a


mysle ze pomogłam :)
licze na naj :):):)
4 3 4