Odpowiedzi

2010-01-09T13:29:55+01:00
Do czynników abiotycznych zaliczamy:
-typ gleby,
ukształtowanie powierzchni terenu,
skalistość ziemi,
czynniki chemiczne np.: skład chemiczny atmosfery i wód, zwłaszcza ich zasolenie,
klimat,
wilgotność powietrza,
temperaturę,
światło,
ciśnienie atmosferyczne,
promieniowanie i jonizację powietrza.
18 4 18
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:38:54+01:00
Biotyczne czynniki-czynniki środowiska regulujące rozmieszczenie i liczebność populacji roślin i zwierząt, powstające w wyniku oddziaływania jednych organizmów na drugie poprzez: symbiozę, pasożytnictwo, drapieżnictwo, kooperację, konkurencję biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, oddziaływania troficzne (sieć troficzna, łańcuch pokarmowy), życie społeczne (społeczne owady), zachowania socjalne (terytorializm), allelopatię, czynniki chorobotwórcze i in. Do czynników biotycznych zalicza się również działalność człowieka.

Abiotyczne czynniki, czynniki środowiska nieożywionego, np. promieniowanie słoneczne, atmosfera i jej skład, powierzchnia litosfery z jej rzeźbą i składnikami (np. glebą), hydrosfera.Czynniki abiotyczne mają wpływ na rozmieszczenie organizmów zarówno w skali globu (biomy), jak i w poszczególnych biocenozach. Człowiek, zanieczyszczając środowisko naturalne (powietrze, glebę, wodę), zmienia czynniki abiotyczne na danym obszarze, przez co wpływa na skład jego flory i fauny.
15 3 15