Zakup materiałów za gotówkę powoduje

Wybierz odpowiedź a. jednoczesny wzrost aktywów i pasywów
b. zmiany wyłącznie w składnikach aktywów
c. jednoczesny spadek aktywów i pasywów
d. zmiany wyłącznie w składnikach pasywów
..Question 2
Punkty: 1 <!--[if !supportLists]-->W bilansie aktywa stanowią

<!--[if !supportLists]-->


Wybierz odpowiedź a. wszystkie wymienione tutaj składniki
b. fundusze zaangażowane do finansowania majątku rzeczowego jednostki organizacyjnej
c. majątek trwały i obrotowy jednostki organizacyjnej
d. ogół kapitałów (funduszy) wykazujący duży stopień płynności
..Question 3
Punkty: 1 Jeśli operacja gospodarcza powoduje zmiany tylko w aktywach bilansu, to
<!--[if !supportLists]-->

Wybierz odpowiedź a. suma bilansowa maleje
b. suma bilansowa wzrasta
c. suma bilansowa wzrasta lub maleje
d. suma bilansowa nie ulega zmianie
..Question 4
Punkty: 1 Operacja gospodarcza, która spowodowała zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zmniejszenie środków pieniężnych na rachunku bankowym, jest operacją

Wybierz odpowiedź a. aktywno-pasywną, zwiększającą sumę bilansową.
b. aktywno-pasywną,zmniejszającą sumę bilansową.
c. aktywną, powodującą zmiany w strukturze aktywów.
d. pasywną, powodującą zmiany w strukturze pasywów.
..Question 5
Punkty: 1 <!--[if !supportLists]-->Towary to:

<!--[if !supportLists]-->

Wybierz odpowiedź a. przedmioty pracy nabyte celem odsprzedania
b. nabyte środki pracy, zwiększające aktywa
c. przedmioty pracy nabyte celem przetworzenia
d. przedmioty pracy wyprodukowane w procesie produkcyjnym podmiotu
..Question 6
Punkty: 1 Która z poniższych operacji gospodarczych spowoduje zmniejszenie sumy bilansowejWybierz odpowiedź a. Faktura płatna gotówką za zakupiony komputer przyjęty do używania
b. WB - wpływ należności od spółki "Alfa" za wcześniej zakupione wyroby gotowe
c. WB - uregulowano zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego
d. Faktura płatna przelewem za zakupione materiały przyjęte do magazynu
..Question 7
Punkty: 1 Zaznacz grupę składników aktywów obrotowych
Wybierz odpowiedź a. hala produkcyjna, pożyczka uzyskana, wyroby gotowe
b. środki pieniężne w kasie , wyroby gotowe , czeki obce
c. samochód, zapasy, środki pieniężne w kasie
d. materiały produkcyjne, programy komputerowe, weksle
..Question 8
Punkty: 1 Podaj typ podanej operacji gospodarczej - "Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów biurowych - wniosek o zaliczkę "Wybierz odpowiedź a. aktywno-pasywna, zmniejszająca sumę bilansową ( A-z=P-z)
b. aktywno-pasywna, zwiększająca sumę bilansową ( A+z=P+z)
c. aktywna (A+z-z =P )
d. pasywna ( A=P+z- z)
..Question 9
Punkty: 1 Operacja gospodarcza polegająca na nabyciu przez przedsiębiorstwo maszyny produkcyjnej z odroczonym terminem płatności spowodujeWybierz odpowiedź a. zwiększenie aktywów i pasywów oraz sumy bilansowej o taką samą wartość.
b. zwiększenie i zmniejszenie różnych składników pasywów.
c. zwiększenie i zmniejszenie różnych składników aktywów.
d. zmniejszenie aktywów i pasywów oraz sumy bilansowej o taką samą wartość.
..Question 10
Punkty: 1 Operacja gospodarcza mająca na celu spłatę raty kredytu bankowego przelewem z rachunku bankowego spowoduje


Wybierz odpowiedź a. zwiększenie aktywów i pasywów oraz sumy bilansowej o taką samą wartość.
b. zwiększenie i zmniejszenie różnych składników aktywów.
c. zwiększenie i zmniejszenie różnych składników pasywów.
d. zmniejszenie aktywów i pasywów oraz sumy bilansowej o taką samą wartość.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:55:32+01:00
1b, 2c, 3d, 4b, 5d, 6c, 7b, 8c, 9a, 10d.
2010-01-09T21:37:59+01:00
1 B
2 C
3D
4 B
5 D
6 C
7 A
8 C
9 A
10 D