Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:09:07+01:00
Program obliczający silnię podanej liczby.

uses crt;
var a:byte;
function silnia(n:byte):longint;
begin
if n=0 then silnia:=1
else silnia:=silnia(n-1)*n;
end;
begin
clrscr;
write('Podaj liczbe: ');
readln(a);
silnia(a);
write('Silnia tej liczby to ',silnia(a));
readln;
end.