Zad.1.Wskaz rownanie przechodzacej przez punkty A=(1,2) i B=(0,0)
Zad.2.Jaki punkt nalezy do wykresu funkcij y=-5x+12 dla XeR
Zad.3. Miejscem zerowym funkcij y=3x+5 dla xeR jest liczba?
Zad.4. Funkcjia y=25x-39 jest roznaca,malejaca stała czy roznaca i malejaca.
zad.5.Funkcaj okreslana wzorem y=(m-4)x-2 spelnia warunek:jesli x=2, to y=-4 wowczas gdy liczba m jest rowna?
zad.6.Pole figury ograniczone wykresami funkcij y=|x| i y=5 jest rowne?
Dziekuje

1

Odpowiedzi

2010-01-10T02:16:38+01:00
1 układamy układ równań podstawiając dane punkty pod ogólny wzór y=ax+b
2=arazy1+b
0=arazy0+b

2=a+b
b=0

2=a+0
b=0

a=2
b=0

2 obieramy sobie ze np y=-3 i podstawiamy do wzory y=-5x+12 i wyliczamy x
-3=-5x+12
-5x=-3-12
-5x=-15/:(-5)
x=3
punkt jest równy (3,-3)

3 aby obliczyć miejsce zerowe funkcji y=3x+5 za y podstawiamy 0
0=3x+5
3x=-5/:3
x=-5/3

4 funkcja y=25x-39 jest rosnąca ponieważ współczynnik a jest dodatni , a=25

5 y=(m-4)x-2 za x podstawiamy 2 a za y=-4
-4=(m-4)razy2-2
-4=2m-8-2
2m=-4+10
2m=6/:2
m=3

6 powstanie trójkąt gdzie punkt A=(-5,5) B=(0,0) C=(5,5) i punkt D dzielący odcinek AC ma współrzędne D=(0,5)
obliczamy długość odcinka IACI
IACI=WSZYSTKO POD PIERWIASTKIEM (5+5)²+(5-5)²
IACI=PIERWIASTEK ZE 100
IACI=10
OBLICZAMY DŁUGOŚĆ ODCINKA IBDI
IBDI=WSZYSTKO POD PIERWIASTKIEM (0-0)²+(0-5)²
IBDI=PIERWIASTEK Z 25
IBDI=5

OBLICZAMY POLE TEGO TRÓJKĄTA
P=½IACIrazyIBDI
P=½razy10razy5
P=5razy5
P=25