Odpowiedzi

2010-01-09T20:05:21+01:00
A = (2, -3) B = (-3,2)
a)
wektor AB =[-3-2, 2-(-3)] = [ -5, 5]
b) I AB I = √ (-5)² + 5² = √2*25 = 5*√2 ≈ 7,07
c) S = ( (2-3)/2; (-3 +2)/2) = (-1/2: -1/2)
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-09T20:07:39+01:00
A( 2, -3) ; B (-3,2)
a) AB = [-3-2, 2+3] = [-5, 5]
b)|AB| = √(-5)² + 5² = √25 + 25 = √2*25 = 5√2
c) S = (2-3/2, -3+2/2) = (-½, -½)
2010-01-09T20:16:29+01:00
A) AB=[-3-2;2+3]
AB=[-5;5]
b) |AB|=√(-5)²+5²=√25+25=√50=5√2
c)sAB=[(2-3):2;(-3+2):2]=[-½;-½]