Uzupełnij.

a) strata 6 i strata 8 to ................... -6 + (-7) = ....

b) strata 60 i strata 30 to ............. -60 + (-30) = ....

c) strata 21 i strata 19 to ............. ......+ ...... = .....

d) strata 70 i zysk 80 to ....................... -70 + 80 = ....

e) zysk 10 istrata 12 to ............. 10 + (-12) = ......

f)strata 17 i zysk 15 to ............... ..... + ...... = .......

g) zysk 65 i strata 110 to ........ ....... + ...... = .....

h) strata 3,5 i zysk 7,5 to ................. ...... + ...... = .......

3

Odpowiedzi

2010-01-09T20:15:09+01:00
A) strata 6 i strata 8 to strata 2 __ -6 + (-8) = (-2)

b) strata 60 i strata 30 to strata 90 __ -60 + (-30) = (-90)

c) strata 21 i strata 19 to strata 40 ___-21+(-19) = (-40)

d) strata 70 i zysk 80 to zysk 10__ -70 + 80 = 10

e) zysk 10 istrata 12 to strata 2__10 + (-12) =(-2)

f)strata 17 i zysk 15 to strata 2___-17 +15 = (-2)

g) zysk 65 i strata 110 to strata 45___ 65 + (-110) =(-45)

h) strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4___ -3,5 + 7,4 = 4
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:15:58+01:00
A) strata 6 i strata 7 to strata 13 -6 + (-7) = -13

b) strata 60 i strata 30 to strata 90 -60 + (-30) = -90

c) strata 21 i strata 19 to strata 40 -21+ (-19) = - 40

d) strata 70 i zysk 80 to zysk 10 -70 + 80 = 10

e) zysk 10 i strata 12 to strata 2 10 + (-12) = -2

f)strata 17 i zysk 15 to strata 2 -17 + 15 = -2

g) zysk 65 i strata 110 to strata 45 65 + (-110) = -45

h) strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4 -3,5 + 7,5 = 4
5 4 5
2010-01-09T23:23:49+01:00
A) strata 6 i strata 8 to strata 13 -6+(-8)=-14
b)strata 60 i strata 30 to strata 90 -60+(-30)=-90
c)strata 21 i strata 19 to strata 40 -21+(-19)=-40
d)strata 70 i strata 80 to strata 150 -70+(-80)=-150
e)zysk 10 i strata 12 to strata 2 10+(-12)=-2
f)srata 17 i zysk 15 to strata 2 -17+15=-2
g)zysk 65 i strata 110 to strata 45 65+(-110)=-45
h)srata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4 -3,5+7,5=4
1 5 1