Australia is an island, and it is also a continent. It is very big - about 4,000 kilometres from east to west, and about 3,700 kilometres from north to south. Today people from many different origins live in Australia. It is a modern, multi-cultural society. Australians speak English because the first settlers who arrived there, about 250 years ago, were British.But fro 50,000 years only the Aboriginal people lived in Australia. They were nomads. They walked across the country and lived off the land. They ate plants and wild animals. To find their way they used things like plants, rocks and rivers. They were important because they gave directions, bus they also had a religious and cultural meaning. One of these rocks is a sacred place for Aborigines. Ayer's Rock is in the heart of Australia. It is a huge rock which dominates the flat land all around. It is 300 metres tall, but continues under theground for 3 kliometres. It is like an iceberg in the desert. In the Aboriginal language the rock is called Uluru. They believe the their ancetors liver there. Today there are still Aborigines in Australia, but they are only about 1% of the population. Many of them live in towns. People all over the world are interested in their culture. Aboriginal culture is on of the oldest cultures in the world.
Proszę przetłumaczyć na polski:)
Dzięki z góry

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:56:41+01:00
Australia jest wyspa, i to także kontynent. To jest bardzo duża - ok. 4.000 km ze wschodu na zachód, a około 3700 km z północy na południe. Dziś ludzie z wielu różnych źródeł mieszka w Australii. Jest to nowoczesne, wielokulturowe społeczeństwo. Australijczycy mówią po angielsku, bo pierwsi osadnicy, którzy przybyli tam około 250 lat temu, były British.But powrotem 50000 roku tylko osoby Aboriginal mieszkał w Australii. Byli koczownikami. Szli w całym kraju i żyła na ziemi. Jedli roślin i dzikich zwierząt. Aby znaleźć drogę one używane rzeczy, takich jak rośliny, kamienie i rzek. Były to ważne, ponieważ dał wskazówki, autobusy miały także religijne i kulturowe znaczenie. Jednym z tych skał jest świętym miejscem dla Aborygenów. Ayer's Rock znajduje się w sercu Australii. Jest Ogromna skała który dominuje płaskim gruntów all around. To jest 300 metrów, ale nadal w ramach theground na 3 kliometres. To jest jak góra lodowa na pustyni. W języku Aborygenów rock nazywa Uluru. Wierzą, że ich wątroba ancetors istnieje. Dzisiaj nadal istnieją Aborygenów w Australii, ale są one tylko około 1% populacji. Wielu z nich mieszka w miastach. Ludzie na całym świecie są zainteresowani w ich kulturze. Kultury Aborygenów jest z najstarszych kultur świata
1 5 1
2010-01-09T22:00:11+01:00
Australia jest wyspą, i jest też kontynentem. Jest bardzo duża - o 4,000 kilometrach z wschodu do zachodu, i o 3,700 kilometrach z północy do południa. Dzisiaj ludzie z wielu różnych początków żyją w Australii. Jest nowoczesnym, multi - kulturalnym społeczeństwem. Australijczycy mówią językiem angielskim ponieważ jedni osadnicy którzy przybył tam, 250 lat temu, byli brytyjczykami .Ale z powrotem 50,000 lat tylko Rdzenni ludzie żyli w Australii. Oni byli koczownikami. Oni chodzili poprzez kraj i żyli ziemię. Oni jedli rośliny i dzikie zwierzęta. Znaleźć ich drogę oni użyli rzeczy jak roślin, skałom i rzekom. Oni byli ważni ponieważ oni dali kierunki, oni też mieli religijne i kulturalne znaczenie. Jedna ten skał jest poświęconym miejscem dla Aborygenów. Ayer Skała jest w sercu Australii. To jest ogromną skałą który dominuje mieszkanie ziemia wszystek. To jest 300 metrami wysokimi, ale kontynuuje pod theground dla 3 kliometres. To jest jak górę lodową w pustynii. W Rdzennym języku skała jest wołana Uluru. Oni wierzą ich ancetors żywsi tam. Dzisiaj tam są nadal Aborygeni w Australii, ale oni są tylko o 1% populacji. Dużo ich żyje w miastach. Ludzie wszędzie światowy jest zainteresowany w ich kulturze. Rdzenna kultura jest na najstarszych kultur w świecie.
1 5 1
2010-01-09T23:15:03+01:00
Australia to wyspa, i to także kontynent. Jest bardzo duża - ok. 4.000 km ze wschodu na zachód, a około 3700 km z północy na południe. Dziś ludzie z wielu różnych źródeł mieszka w Australii. Jest to nowoczesne, wielokulturowe społeczeństwo. Australijczycy mówią po angielsku, bo pierwsi osadnicy, którzy przybyli tam około 250 lat temu, były British.But powrotem 50000 roku tylko osoby Aboriginal mieszkał w Australii. Byli koczownikami. Szli w całym kraju i żyła na ziemi. Jedli roślin i dzikich zwierząt. Aby znaleźć drogę one używane rzeczy, takich jak rośliny, kamienie i rzek. Były to ważne, ponieważ dał wskazówki, autobusy miały także religijne i kulturowe znaczenie. Jednym z tych skał jest świętym miejscem dla Aborygenów. Ayer's Rock znajduje się w sercu Australii. Jest to ogromne skały, która dominuje równina, teren wokół. To jest 300 metrów, ale nadal w ramach theground na 3 kliometres. To jest jak góra lodowa na pustyni. W języku Aborygenów rock nazywa Uluru. Wierzą, że ich wątroba ancetors istnieje. Dzisiaj nadal istnieją Aborygenów w Australii, ale są one tylko około 1% populacji. Wielu z nich mieszka w miastach. Ludzie na całym świecie są zainteresowani w ich kulturze. Kultury Aborygenów jest z najstarszych kultur świata.
1 5 1