Odpowiedzi

Degradacje gleb powoguje głównie człowiek zniekształcając procesy glebotwórcze. Likwidując wierzchnie glebową czyli warstwę próchniczą. Erozja gleby, wycinanie lasów, zmiany klimatyczne
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
Degradacja gleb,

1. wytwarzanie i składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych oraz zużytych przedmiotów trwałych,

2. zanieczyszczenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,

3. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłami i gazami,

4.pozamaterialne zanieczyszczenie przestrzeni (termiczne, hałas, wibracje, radioaktywne),

5. niszczenie unikatowych ekosystemów i układów przyrodniczych.

14 3 14