Proszę o rozwiązanie tych zadań w Turbo Pascal.
1. Napisz program wyświetlający Twoje imię i nazwisko.
2. Napisz program obliczający sumę dwóch podanych liczb.
3. Napisz program obliczający pole powierzchni prostokąta o bokach a i b.
4. Napisz program obliczający średnią arytmetyczną trzech liczb.
5. Napisz program obliczający wartość wyrażenia: y=sqr(2)/x+1 , gdzie x jest dowolną liczbą rzeczywistą.
Sqr(a) – zwraca kwadrat swojego argumentu. np. sqr(3) = 9
6. Napisz program obliczający wartość wyrażenia: y= Sqrt(x)/x+1 , gdzie x jest dowolną liczbą rzeczywistą.
Sqrt(a) – zwraca pierwiastek stopnia drugiego z wyrażenia podanego jako argument. np. sqrt(16) = 4
7. Napisz program obliczający pole powierzchni trójkąta, czworokąta oraz pięciokąta równobocznego.
8.Dane są liczby rzeczywiste a i b będące współczynnikami równania ax+b=0. Napisz program rozwiązujący to równanie.
9.Napisz program obliczający pierwiastki równania kwadratowego o współczynnikach, a, b, c.
10. Dane są liczby rzeczywiste a, b, i c. Napisz program, który stwierdzi czy liczby te mogą być długościami boków trójkąta prostokątnego.
11.Napisz program badający, czy wpisana przez Użytkownika liczba jest parzysta.
12.Napisz program który wyświetla kwadrat z gwiazdek o boku n.
13. Napisz program który wyświetla tabliczkę mnożenia (10 x 10).
14. Napisz program który sprawdza, czy N jest liczbą pierwszą.
15.Napisz program, który czyta kolejne liczby i liczy ich sumę aż do napotkania liczby 0. Program
wyświetla tymczasową sumę. Wynik obliczenia wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.Napisz program, którego działanie polega na obliczeniu średniej arytmetycznej dowolnej ilości
liczb wprowadzonych z klawiatury. Działanie programu powinno zostać przerwane po tym jak suma liczb
przekroczy 2001.
17.Napisz program, który znajduje największy wspólny podzielnik liczb A i B.
18. Napisz program, który wyświetla twoje imię na początku i końcu strony.
gotoXY(x,y) – umożliwia ustawienie kursora na ekranie w miejscu o współrzędnych X,Y.
19. Napisz program, który rysuje 3 uśmiechy ‘:)’.
20. Napisz program, który generujący dźwięk i od straszą nietoperze
21.Napisz program na nuty
częstotliwości nut

Nuta\ Oktawa C D E F G A H C
3 131 147 165 175 196 220 247 262
4 262 294 330 349 392 440 494 523

22. Napisz program, który wykonuje działania: +, -, *, / na wprowadzonych liczbach rzeczywistych.
Zdefiniuj odpowiednie funkcje (np. dodawanie(a,b)).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:59:01+01:00
1:

Program hello;
Begin
writeln('Imie i nazwisko');
readln;
end.


2:

Program kalkulator;
USES crt;
var
x,y,a :integer;
begin
clrscr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: ');
readln(x);
Write('Podaj drugą liczbe: ');
readln(y);
a := x+y;
clrscr;
Writeln('Suma liczb : ',a);
readln;
end.

3:

Program pole;
USES crt;
var
x,y,a :integer;
begin
clrscr;
Write('Podaj bok A: ');
readln(x);
Write('Podaj bok B: ');
readln(y);
a := x*y;
clrscr;
Writeln('Pole wynosi : ',a);
readln;
end.


4:

Program kalkulator;
USES crt;
var
x,y,z,a :integer;
begin
clrscr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: ');
readln(x);
Write('Podaj drugą liczbe: ');
readln(y);
Write('Podaj trzecia liczbe: ');
readln(z);
a := x+y+z;
clrscr;
Writeln('Srednia wynosi : ',a div 3);
readln;
end.

12:


Program szescian;
uses CRT;
var
a,n,m,x,y: integer;
znak: char;
begin
Clrscr;
Write('Podaj n ');
Readln(n);
clrscr;
for y := 1 to n do
for x := 1 to n do begin
gotoxy(x,y);
write('*');
end;

readln;
end.


11:

Program parzyste;
USES crt;

var
liczba: integer;

begin
clrscr;
textcolor(white) ;
Write('Podaj liczbe do sprawdzenia: ');
readln(liczba);
clrscr;

if liczba mod 2 = 0 then
begin
textcolor(green);
Writeln('Liczba ',liczba,' jest parzysta!');
end
else
begin
textcolor(red);
Writeln('Liczba ',liczba,' nie jest parzysta!');
end;

readln;
end.


14:

Program liczba_pierwsza;
USES crt;

var
n,licznik : integer;
pierwsza : boolean;

begin
CLRSCR;
Write ('Podaj liczbe do sprawdzenia : ');
Readln (n);
pierwsza := true;
For licznik := n-1 downto 2 do
If n mod licznik = 0 then pierwsza := false;
If pierwsza then
Write (n,' jest liczba pierwsza')
else
Write (n,' nie jest liczba pierwsza');

Readln;
end.


15:

program kasa;
uses CRT;
label koniec, broke;
var
produkt: array[1..100] of real;
cena: integer;
i,lp,y,pr_zamiana, pr_usun: integer;
cn_zamiana : real;
razem,zaplata, winien : real;
wyb: string;
begin
clrscr;
lp := 1;
razem := 0;
y := 5;

repeat
gotoxy(30,y);
write('Razem: ',razem:4:2);
gotoxy(5,y);
Write(lp,' - ');
readln(produkt[lp]);
if produkt[lp] = 0 then goto koniec;
razem := razem + produkt[lp];
lp := lp + 1;
y := y +1;
gotoxy(30,y-1);
for i := 1 to 20 do
Write(' ');

until
1=2;
koniec:
Writeln;
Writeln;
Writeln(' >>> Suma koncowa wynosi: ',razem:4:2);
readln;
end.


19: [?] nie wiem o co chodzi dokładnie ale niech bd takie cos

Program hello;
var
i: integer;
Begin
for i := 1 to 3 do
write(':) ');
readln;
end.

17:

program MWD;
uses CRT;
var
A,B,NWD,Pom : Integer;
begin
clrscr ;
Write('Podaj 1 liczbe: ');
Readln(a);
Write('Podaj 2ga liczbe: ');
Readln(b);
while (A<>B) do
begin
if A < B then
begin
Pom := A; A := B; B := Pom;
end;
A := A - B;
end;
NWD := A;
clrscr;
Writeln('NWD tych liczb to: ',a);
readln;
end.
7 3 7