Odpowiedzi

2010-01-10T11:44:23+01:00
Naród powstaje na określonym terytorium, w przestrzennej styczności jego członków, ale po ukształtowaniu się może ulec rozproszeniu (np.naród żydowski) zachowując poczucie odrębności narodowej. Największy wpływ na trwałość narodu mają : język, państwo, kultura, gospodarka, pieniądze, wspólnota przeszłość historyczna, walka o wspólne państwo, symbole narodowe, ( orzeł biały, barwy biało-czerwone, hymn).
W granicach pewnego regionu lub granicach jednego państwa mogą żyć różne narody ( państwo wielanarodowe), prz czym niektóre z nich mogą być w mniejszości . Mniejszość narodowa to grupa obywateli danego państw, pozostająca w mniejszości w stosunku do pozostałej części jego ludności i nie zajmująca pozycji dominującej, wyróżniająca się cechami etnicznymi, językowymi lub religijnymi, wspólnie dążąca do zachowania swej odrębności kulturalnej i posiadająca aspiracja ujmowane w kategoriach państw.
Prawa mniejszości narodowech w Polsce kształtują :
- Konstytucja RP z 1997R
-Międzynarodowe zobowiązania zawarte w podpisanuch i ratyfikowanych przez Polskę umowach
-wewnętrzne regulacje prawne.
Do mnijszości etnicznych należą Romowie, Tatarzy, Łemkowie, Karaimi- niutożsamiają się z narodem posiadającym własne państwo.