Sa to zadania dla klas 5:
1. Co jezus powiedział do Piłata o swoim królestwie ?
2.Kiedy obchodzimy uroczystość króla wszechświata ?
3.wymień wydarzenia z histori naszego narodu (ocalenia, cudy itd)
4.podaj hasła do niedziel adwentowych.
5. Porównaj ofiarę złozoną z Jezusa i Izaaka .

Dam Naj !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:45:53+01:00
1.Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd» (J 18, 36).
2.W ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
3. np. Cud nad Wisłą
Napad na Jasną Górę
4.I NIEDZIELA-„Oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedli­wy on i zwy­­cięski” (Za 9,9)
II NIEDZIELA-„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łk 21,28)
III NIEDZIELA-„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy” (Iz 40,3.10)
IV NIEDZIELA- „Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko ” (Flp 4,4.5)
5.Ojcowie Kościoła widzieli w ofierze Izaaka zapowiedź ofiary Jezusa. Izaak, jedyny, umiłowany syn Abrahama, niosący drwa na szczyt góry, gdzie zostanie złożony w ofierze, jest figurą Chrystusa, Jednorodzonego, Umiłowanego Syna Boga Ojca, który wychodzi obarczony drzewem krzyża na Kalwarię, gdzie składa z siebie ofiarę o nieskończonej wartości dla wszystkich ludzi.
We Mszy świętej, po Przeistoczeniu, Kanon Rzymski sławi pamiątkę ofiary Abrahama. Jest on naszym "ojcem w wierze». Modlimy się do Boga Ojca tymi słowami: "Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej». Posłuszeństwo Abrahama jest najdoskonalszym wyrazem jego bezwarunkowej wiary w Boga. Dlatego odzyskał na powrót Izaaka; po ofierze, otrzymał go z powrotem jako symbol. Wierzył, że Bóg może wskrzesić zmarłych; dlatego odzyskał go jako podobieństwo tego, co miało się wydarzyć (por. Hbr 11, 19).
Orygenes zaznacza, że ofiara Izaaka pozwala nam lepiej zrozumieć tajemnicę odkupienia. "Z faktu, iż Izaak sam dla siebie niesie drwa na ofiarę, wynika, że jest on figurą Chrystusa, który również niósł dla siebie krzyż. Jednak niesienie drwa na ofiarę jest zadaniem kapłana; staje się więc równocześnie ofiarą i kapłanem (...), dlatego On sam (Chrystus) jest ofiarą i kapłanem. Bowiem według ducha składa ofiarę Ojcu, według zaś ciała On sam jest ofiarowany na ołtarzu krzyża». Z tego powodu Msza święta ma ogromną i nieskończoną wartość, i nie możemy tego w pełni pojąć: "Sprawia radość wszystkim zastępom niebieskim, wyprowadza wszystkie dusze z czyśćca, zsyła na ziemię wszelkiego rodzaju błogosławieństwo i oddaje większą chwałę Bogu niż wszystkie męki męczenników, pokuty pustelników, wszystkie łzy, które święci wylali od początku świata; i wszystko to, co uczynią do końca świata».
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-96/m-2.htm
2 5 2