Bardzo potrebuję waszej pomocy... proszę pomóżcie.
Daję 470 punktów za rozwiązanie wszystkich zadań, za najlepsze rozwiązania daje naj. Przy pytaniach abcd prosze o uzasadnienie odpowiedzi.
Za nie rozwiązanie wszystkich zadań będę uznawała odpowiedz jako za błędną, na wasze odpowiedzi czekam do 20. proszę ratujcie!!!! Tylko wy mi jesteście w stanie pomóc. Mam nadzieje że wam się to uda. Oto zadania:

6 . Z podanych stwierdzeń wybierz prawdziwe:
I. Tlenki zasadowe są to tlenki reagujące z kwasami, a niereagujące z
zasadami.
II. Tlenki zasadowe są to tlenki reagujące z zasadami, a niereagujące z kwasami.
III. Tlenki kwasowe są to tlenki reagujące z zasadami, a niereagujące z
kwasami.
IV. Tlenki kwasowe są to tlenki reagujące z kwasami, a niereagujące z
zasadami.
V. Tlenki zasadowe w reakcji z wodą tworzą zasady.
7 Do czterech probówek zawierających cztery różne tlenki: CuO, SO2, CO2,
CaO dodano wody i dokładnie wymieszano. W której probówce mogły powstać
kwasy? Jak można ten fakt stwierdzić doświadczalnie? Zapisz odpowiednie
równania reakcji>
9. Masa cząsteczkowa tlenowego kwasu pewnego pierwiastka wynosi 68,5 u, a
stosunek masy wodoru do masy tlenu w cząsteczce tego kwasu wynosi 1 : 32.
Kwasem tym jest:
a) HNO2
b) HCIO3
c) HCIO2
d) H2S04
10. Zasady są to:
a) wodorotlenki metali ciężkich, np. miedzi, ołowiu,
b) wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie,
c) wodorotlenki słabo rozpuszczalne w wodzie,
d) wszystkie wodorotlenki.
11 Które z wymienionych niżej tlenków mogą reagować z wodorotlenkiem
sodu?
l. CaO II. SO2 III ZnO IV. P4O10. Uzasadnij swój wybór.
12. Które z wymienionych kwasów można otrzymać w reakcji tlenków
niemetali z wodą?
I. HCI
II. H2SO3
III. H2S
IV. HNO3 . Uzasadnij swój
wybór.
13. W roztworze wodnym wodorotlenku magnezu znajdują się jony:
a) Mg2+ i OH2-
b) Mg+ i OHc)
Mg2+ i OHd)
Mg+ i OH2-
14. Uczeń miał otrzymać chlorek miedzi(ll) dowolnymi metodami. Którymi z zaproponowanych metod nie mógł otrzymać tego związku?
I. metal + kwas
II. tlenek metalu + kwas
III. wodorotlenek metalu + kwas
IV. tlenek metalu + tlenek niemetalu
V. metal + niemetal
VI. wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu
a) l, IV, VI
b) II, III
c) III, V
d) II, V
15. Zapisz równania reakcji otrzymywania soli: fosforan (V) sodu, chlorek
miedzi (II) na wszystkie możliwe sposoby.
16. Łączna masa substratów reakcji syntezy, z których można otrzymać 44,8 dm3
siarkowodoru (w warunkach normalnych), wynosi:
a) 32 g
b) 34 g
c) 136 g
d) 68 g
17. Dobierz współczynniki stechiometryczne w następujących równaniach
reakcji redoks:
· Kl + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O
· SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4
· HNO2 + HI → I2 + NO + H2O
· Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
· HNO3 + C →H2O + NO + CO2
· ZnS + O2 → ZnO + SO2
18. W 11,2 dm3 amoniaku w warunkach normalnych znajduje się:
a) 6,02 • 1023 cząsteczek,
b) 3,01 • 1023 cząsteczek,
c) 12,04 • 1023 cząsteczek,
d) 11,2 • 1023 cząsteczek.
19. Redukcja jest to proces polegający na:
a) przyjmowaniu lub oddawaniu elektronów,
b) oddawaniu elektronów,
c) obniżaniu stopnia utlenienia,
d) podwyższaniu stopnia utlenienia.
20. Mol jest to:
a) zbiór 6,02 • 1023 atomów, cząsteczek lub jonów substancji,
b)1/12 masy atomu izotopu 12C,
c) masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u),
d) masa cząsteczek, atomów lub jonów wyrażona w gramach.
21 Wybierz równanie reakcji przedstawiające reakcję utleniania-redukcji:
a) BaCI2 + H2SO4 →• BaSO4 + 2 HCI
b) 3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 H2O
c) CuCI2 + 2 NaOH→Cu(OH)2 + 2 NaCI
d) 2 CO + O2 → 2 CO2
22. 44,8 dm3 NO w warunkach normalnych stanowi:
a) 30 g; 1 mol; 3,01 • 1023 cząsteczek,
b) 60 g; 1mol; 12,04 • 1023 cząsteczek,
c) 60 g; 2 mole; 12,04 • 1023 cząsteczek,
d) 60 g; 2 mole; 3,01 • 1023 cząsteczek.
23. W kolbie o pojemności 1 dm3 w warunkach normalnych zebrane jest
powietrze. Jaką ilość węgla można spalić całkowicie w tej objętości powietrza?
24. Szybkość reakcji chemicznej zależy przede wszystkim od:
a) rodzaju reagujących substancji,
b) temperatury,
c) trzy odpowiedzi są poprawne,
d) stężenia substratów.
25. Utleniacz jest to substancja:
a) przyjmująca elektrony,
b) ulegająca utlenieniu,
c) oddająca elektrony,
d) podwyższająca swój stopień
utlenienia
26. Spośród podanych reakcji wybierz reakcję egzoenergetyczną:
a) redukcja tlenku miedzi(ll) wodorem,
b) otrzymywanie tlenu przez rozkład chloranu(V) potasu,
c) otrzymywanie wapna palonego w procesie prażenia wapieni,
d) spalanie fosforu w tlenie
28. Dane są następujące atomy i ich jony: K, K+, S, S2-. Rolę reduktora w reakcjach chemicznych
mogą spełniać:
a) K, S, S2-;
b) wszystkie wymienione atomy i jony;
c) tylko K+;
d) wymienione atomy i jony mogą być tylko utleniaczami.

30. Które z równań reakcji stanowi przykład reakcji dysproporcjonowania?
a) CI2 + H20 → HCI + HCIO
b) 2 KCIO3 → 2 KCI + 3 O2
c) C + O2 → CO2
d) 3 NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3 H2O
31. Oblicz ile gramów chlorku żelaza (II) powstanie w reakcji 1,4g żelaza z kwasem solnym
użytym w nadmiarze. Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Oblicz również jaką objętość zajmie wodór wydzielający się w czasie tej reakcji (warunki
normalne)
32. Podczas pieczenia ciasta zawarty w proszku do pieczenia wodorowęglan amonu
NH4HCO3 rozkłada się na amoniak, dwutlenek węgla i parę wodną. Oblicz sumaryczną
objętość gazów , które powstaną z rozkładu 1,975g tego wodorowęglanu.(warunki normalne).
33. Reakcja przebiega według równania:
Al2O3 + 3H2 → 2Al + 3H2O
Oblicz ile gramów glinu powstanie w tej reakcji , jeżeli równocześnie otrzymuje się 0,6 mola
wody.
34. Ile gramów amoniaku należy utlenić aby otrzymać 112 dm3 tlenku azotu (II) (warunki
normalne), jeżeli reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
35. Gdzie znajduje się więcej cząsteczek: w 10g tlenku węgla (II), czy w 10g tlenku węgla
(IV)?
36. Oblicz masę i objętość amoniaku jaką należy odmierzyć, aby znajdowało się w niej tyle
samo cząsteczek ile jest ich w 69g tlenku azotu (IV).
37. Oblicz ile moli, gramów, dm3 wodoru łączy się z azotem tworząc 4,25 g amoniaku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:54:11+01:00
Rozwiązania w załączniku, ponieważ jest tego bardzo dużo to mimo starań nie obiecuję że czegoś nie przeoczyłem- w razie czego pisz na priva
PS bilanse do równań redoks mogę zeskanować i wstawić, bo pisanie ich w wordzie jest bardzo niewygodne
7 3 7