Odpowiedzi

2010-01-10T14:49:29+01:00
Wzór skargo konstytucyjnej
Informacje ogólne
- miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej
- imię i nazwisko oraz adres skarżącego
- imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego (adres kancelarii oraz numer wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych)

Określenie przedmiotu skargi konstytucyjnej
- dokładne określenie zaskarżonego aktu normatywnego ze wskazaniem konkretnego przepisu, nazwy aktu, daty wydania oraz miejsca publikacji
- dokładne wskazanie przepisów Konstytucji RP, których naruszenie zarzuca się w skardze konstytucyjnej


Określenie podstaw skargi konstytucyjnej
- wskazanie orzeczenia organu władzy publicznej, z którym skarżący łączy naruszenie przysługująch mu praw lub wolności konstytucyjnych
- przedstawienie argumentów wskazujących na ostateczny charakter orzeczenia oraz argumentów dowodzących, iż skarżący wyczerpał przysługujące mu środki zaskarżenia lub inne środki odwoławcze
- podanie daty orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie będącej postawą skargi konstytucyjnej
- podanie argumentów przemawiających za tym, iż zakwestionowane w skardze konstytucyjnej regulacje prawne stanowiły postawę wydania orzeczenia.

Uzasadnienie zarzutu niezgodności z konstytucją
- dokładne określenie, na czym, zdaniem skarżącego, polega niezgodność zakwestionowanych regulacji prawnych ze wskazanymi przepisami konstytucyjnymi.
4 1 4