Należy podzielić podane niżej rzeczowniki do odpowiednich kategorii
"utworzone za pomocą:
-przyrostka
przedrostka
formantu zerowego
wrostka

A oto te rzeczowniki
zadać, prababka, rozgłos, supergra, wypisać, obłoczek, księgozbiór, księga, żelazko, specjalny, arcymistrz, zgodzić się, mak, wylot, podpułkownik, zgodny, specjalność, plecy, sześciodniówka, baba, niezgoda, podpis, przekrojowy, gołowąs, przesyt, wschód, płot, zadanie, żółtodziób, kulka, przekrój, żywopłot, nienapisanie, kosodrzewina

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:09:44+01:00
Przedrostka:
za-dać, pra-babka, roz-głos, super-gra, księgo-zbiór, arcy-mistrz, z-godzić się, wy-lot, pod-pułkownik, z-godny, sześcio-dniówka, nie-zgoda, pod-pis, prze-krojowy, goło-wąs, prze-syt, za-danie, żołto-dziób, prze-krój, żywo-płot, nie-napisanie, koso-drzewina.

Przyrostka:
obło-czek, księ-ga, żelaz-ko, specjal-ność, kul-ka.

Formantu zerowego:
plecy, mak, wschód, płot.

2010-01-10T14:10:16+01:00
Przyrostka-obłoczek,zgodzić się,zgodny,przekrojowy,kulka,
przedrostka-prababka,rozgłos,przesyt,wypisać,supergra,księgozbiór,arcymistrz,podpułkownik,niezgoda,gołowąs,żywopłot,nienapisanie,
formantu zerowego-zadać,księga,specjalny,mak, wylot,specjalność,plecy,sześciodniówka, baba,podpis,wschód, płot, zadanie,