Nie wymagam rozwiązania wszystkich zadań można rozwiązać nawet dwa dziękuje.

KLASA III


I. ELEKTROSTATYKA

1) Dwa ładunki o wartości 1mC każdy, znajdują się w odległości 10 cm. Oblicz wartość siły oddziaływania elektrostatycznego między nimi. Jaka będzie wartość tej siły kiedy odległość między nimi wzrośnie dwukrotnie?


2) Ładunek pierwszej kuli wzrósł dwukrotnie, a drugiej ośmiokrotnie. Jak należy zmienić odległość między środkami tych kul, aby siła oddziaływania elektrostatycznego między nimi miała taką wartość jak przed zmianami stanu naelektryzowania kul?


3) Jedną metalową kule naelektryzowano ładunkiem ujemnym –Q , a drugą ładunkiem dodatnim +2Q. Jak zmieni się wartość siły oddziaływań pomiędzy tymi kulami po ich zetknięciu, wyrównaniu się ładunków i ponownym ich rozsunięciu na tę samą co na początku odległość? Czy zmieni się w tym wypadku zwrot siły elektrostatycznego oddziaływania?


4) Kulkę metalową naelektryzowano ładunkiem 0,5 mC i umieszczono w polu elektrostatycznym o natężeniu 150 N/C. Jaka jest wartość siły elektrostatycznej działającej na tę kulę?


5) Między okładki kondensatora powietrznego dostał się naelektryzowany pyłek o ładunku 2mC i masie 1 mg. Jakie przyspieszenie uzyska pyłek pod wpływem pola elektrostatycznego o natężeniu 200N/C?


6) Ładunek elektryczny o wartości 0,2C został przesunięty między dwoma punktami wskutek działania pola elektrycznego, które wykonało pracę o wartości 400J. Jakie napięcie było między tymi punktami?


7) Między okładkami kondensatora, naładowanego do napięcia 200V, pod wpływem pola elektrycznego przesunął się elektron. Ładunek elektronu wynosi e= 1,6 10 -19 C. Jaka pracę wykonało pole elektryczne?


8) Między okładkami kondensatora, naładowanego do napięcia 220V pod wpływem pola elektrostatycznego został przemieszczony pewien ładunek. Jaka była jego wartość , jeżeli siły pola wykonały pracę 4,4 J?


9) W piorunie przepłynął w czasie jednej setnej sekundy ładunek 100C. Jaka wówczas wydzieliła się energia jeżeli napięcie między chmurą, a Ziemią wynosiło ok. milion Voltów?


II.PRĄD ELEKTRYCZNY

1. Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 2A.Jaki ładunek przepływa przez poprzeczny przekrój tego przewodnika w ciągu 1min.?


2. Akumulator samochodowy ma pojemność 45 Ah. Jaki ładunek wyrażony w kulombach jest zgromadzony w akumulatorze?


3. Podczas uderzenia pioruna natężenie prądu może wynosić ok.10 000A, a czas wyładowania ok. 0,01s. Oblicz jaki ładunek przepłynie w tym czasie między chmurą i Ziemią.


4. W piorunie przepłynął ładunek 60 C w czasie 10-2 s. Oblicz natężenie prądu, jaki przepłynął w czasie tego wyładowania? Jaka wówczas wydzieliła się energia jeżeli napięcie między chmurą a Ziemią wynosiło 106 V?


5. Przez spiralę grzejną podłączoną do napięcia 230V przepłynął ładunek 40C w czasie 10s.
a) jakie było natężenie prądu w spirali?
b) ile wydzieliło się ciepła w spirali?
c) jaka była moc prądu płynącego w spirali?


6. Jakie jest natężenie prądu płynące przez żarówkę o mocy 100W, włączonej do sieci o napięciu 230V?


7. Domowy licznik energii elektrycznej wykazał po upływie jednej doby wzrost wskazań o 1,2 kWh. Ile wynosiła średnia moc prądu w ciągu tej doby?
8. Żarówka w ciągu 2 godzin pobrała 200 kWh energii elektrycznej. Jaka była moc żarówki?


9. Jaka może być maksymalna moc urządzeń elektrycznych włączonych do instalacji domowej o napięciu 230V, jeżeli automatyczny bezpiecznik wyłącza dopływ prądu przy wartości natężenia 16A?


10. Oblicz ile energii ( w kWh i J) zużyje żarówka o mocy 100W, pozostawiona przez 14 dni niepotrzebnego świecenia. Ile to będzie kosztować? Cenę 1 kWh odczytaj z rachunku za energię elektryczną

.
11. Oblicz napięcie zasilające silnik poruszający windę o łącznym ciężarze wraz z pasażerami 6000 N, która pokonuje 1 piętro (3m) w czasie 3s. Natężenie pobieranego prądu wynosi 15A. Zakładamy 100% sprawność silnika, oraz że winda porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.


12. Podczas uderzenia pioruna U pomiędzy Ziemią i chmurą może dochodzić do 106V. Przepływający ładunek może mieć wartość do 100C. Oblicz ile wody o temperaturze 200C można zagotować, wykorzystując tę energię. (cwody=4200 J/(kgK))


13. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez uzwojenie silnika tramwajowego dającego siłę ciągu F=1200N, jeżeli napięcie sieci U=600V, a tramwaj porusza się ze stałą prędkością v=36km/h? Straty energii wynoszą 20%.


14. Oblicz opór elektryczny grzałki, jeżeli przez tę grzałkę włączoną do napięcia 230V płynie prąd o natężeniu 5A? Oblicz moc wydzielaną na grzałce.


15. Która z dwóch żarówek o mocy 100W czy 40W, dostosowanych do napięcia 230V, ma mniejszy opór elektryczny?


16. Kuchenka elektryczna przy napięciu 220V ma moc 1000W. Jaka będzie jej moc, gdy podłączymy ją do źródła napięcia 110V? Zakładamy, że opór kuchenki jest stały.


17. Jak zmieni się moc wydzielana na odbiorniku energii elektrycznej jeżeli początkowe napięcie zasilające zmniejszymy dwukrotnie?


18. Oświetleniowy zestaw choinkowy liczy 50 jednakowych żarówek. Jakie jest napięcie na każdej żarówce?


19. Ile razy wzrośnie ogólny opór układu dwóch jednakowych oporników, jeżeli ich połączenie równoległe zastąpić szeregowym?


20. Opór dwóch równolegle połączonych oporników wynosi 4W. Jeżeli opór jednego z nich wynosi 12W to jaki opór będą miały te opory połączone szeregowo?


21. Jak połączyć cztery jednakowe opory, o oporze elektrycznym 3W każdy, aby otrzymać opór zastępczy układu równy 5W. Narysuj schemat układu.

22. Przez dwa oporniki o oporach 3W i 6W, połączone równolegle, przepływa prąd o natężeniu 1A.
a) na którym oporniku wydziela się większa moc?
b) do jakiego napięcia są podłączone te oporniki?


23. Jaki będzie opór zastępczy 5 oporników, o oporze 10kW każdy, połączonych:
a)szeregowo
b)równolegle.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
II.PRĄD ELEKTRYCZNY

1. Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 2A.Jaki ładunek przepływa przez poprzeczny przekrój tego przewodnika w ciągu 1min.?
Korzystamy z wzoru na natęzenie prądu
I=Q/t
gdzie
I - natęzenie prądu
Q - ładunek elektryczny
t - czas przepływu
Dane:
I=2A
t=1min=60s
Obliczyć
Q=?
Rozwiązanie
I=Q/t
Q=I*t
Q=2A*60s
Q=120 C /kulombów/

3. Podczas uderzenia pioruna natężenie prądu może wynosić ok.10 000A, a czas wyładowania ok. 0,01s. Oblicz jaki ładunek przepłynie w tym czasie między chmurą i Ziemią.
Rozwiązujemy bardzo podobnie jak poprzednie zadanie
Dane:
I=10000A
t=0,01s
Obliczyć
Q
Rozwiązanie
Q=I*t
Q=10000A*0,01s
Q=100 C

20. Opór dwóch równolegle połączonych oporników wynosi 4W. Jeżeli opór jednego z nich wynosi 12W to jaki opór będą miały te opory połączone szeregowo?
obliczamy wartość R2 w połączeniu równoległym ze wzoru
1/Rc=1/R1 + 1/R2
Rc=4Ω
R1=12Ω

1/R2=1/Rc - 1/R1
1/R2=1/4 - 1/12
1/R2=3/12 - 1/12
1/R2=2/12=1/6

R2=6Ω

Obliczamy opór całkowity w połączeniu szeregowym
Rc=R1 + R2
Rc= 12Ω + 6Ω
Rc=18Ω

23. Jaki będzie opór zastępczy 5 oporników, o oporze 10kW każdy, połączonych:
a)szeregowo
b)równolegle.

a) R1=R2=R3=R4=R5=R= 10kΩ
Rc w połączeniu szeregowym
Rc=R1+R2+R3+R4+R5
Rc=5*R
Rc=5*R
Rc=50kΩ

b)
1/Rc =1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5
1/RC = 5/R
1/Rc = 5/10
Rc=10/5
Rc= 2 kΩ

Odpowiedź
opór zastępczy w połączeniu
szeregowym wynosi 50kΩ
równoległym wynosi 2 kΩ
30 4 30