Odpowiedzi

2010-01-10T16:02:19+01:00
Sukcesy-Piastowie zchrzescijanili Polkse 977 r
2010-01-10T16:04:36+01:00
Państwo polskie pojawiło się na arenie europejskiej stosunkowo próżno, bo w latach 60-tych X wieku. Posiada ono jednak wiarygodną tradycję dynastyczną, pozwalającą cofnąć jego istnienie o trzy pokolenia wstecz. Najstarszy kronikarz polski początku XII w. Anonim, zwany Gallem, jako poprzedników Mieszka I wymienia panujących piastowskiej dynastii: Ziemowita, Leszka oraz Ziemomysła. Monarchia stała się czynnikiem stabilizacji politycznej i sprzyjała kształtowaniu się jednolitego organizmu państwowego.
Całe niemalże panowanie Mieszka I (od ok.960r.-992r.) wypełniła walka o rozszerzenie terytorialne państwa. Doprowadziła ona do zespolenia plemion bliskich sobie językowo i kulturalnie. Tak, więc nie bez przyczyny Mieszko I nazywany jest pierwszym budowniczym państwa polskiego. Do jego najwcześniejszych zdobyczy należały obszary Wielkopolski, Kujawy oraz Mazowsze. Z kolei walki o ujście Odry ze słowiańskim plemieniem Wieletów, i z Niemcami ciągnęły się przez kilka lat. Zakończyły się bitwą pod Cedynią w roku 972, która ostatecznie przesądziła o zdobyciu władzy przez Mieszka I nad Pomorzem Zachodnim. Niestety nie udało się mu zatrzymać tzw. Grodów Czerwieńskich, które utracił w 981r. na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza. Z kolei efektem wojny z Czechami w r.990 było przyłączenie Śląska.
Niezwykle istotną decyzją podjętą przez Mieszka I było przyjęcie chrztu w r.966. Fakt ten miał ogromne znaczenie dla państwa i dowodził ogromnej zręczności i przezorności Mieszka. Przede wszystkim uchronił on przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec. Niemiec roku 965 pojął Mieszko za żonę Dobrawę córkę księcia czeskiego Bolesława I. I to za czeskim pośrednictwem przyjął chrzest. Polska tym samym znalazła się w gronie państw chrześcijańskiej Europy. Mieszko poddając państwo pod protekcję Stolicy Apostolskiej miał na celu przede wszystkim wyjednanie dla Polski statusu odrębnej prowincji kościelnej. Udało się to dopiero jego synowi Bolesławowi Chrobremu.
Znaczenie chrztu było ogromne. Mieszko jako władca państwa chrześcijańskiego był traktowany na równi z innymi książętami. Kościół wniósł do Polski nie tylko wiarę, ale i wzory organizacji, wzmacniającej jeszcze bardzo młody organizm państwowy, znajomość pisma i form kancelaryjnych. Z kolei w stosunkach z Niemcami chrzest zdecydowanie wzmocnił pozycję polskiego władcy.
4 5 4