Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:32:54+01:00
1.Jestem bardzo miły i grzeczny.
2.Mam bardzo dobre oceny.
3.szanuje nauczycieli
4.Uczęszcza na zajęcia punktualnie
5.Dba o rzeczy w szkole.
6.Dba o kultur ę i higienę.


1. codzienna nauka
2. kulturalne zachowanie w szkole
3. pomaganie w różnych organizacjach
4. uczestniczenie w konkursach
5. motywacja kolegów do nauki
6. pomaganie kolegom w nauce
7. aktywność na lekcji1. Uczęszczać systematycznie i punktualnie na zajęcia.
2. Sumiennie wywiązywać się z nałożonych zadań.
3.Usprawiedliwiać nieobecności w szkole w określonym czasie.
4.Przestrzegać postanowień kontraktów, statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących
w szkole.
5.Dbać o dobre imię i honor szkoły, współtworzyć jej autorytet.
6.Okazywać szacunek dorosłym i kolegom.
7.Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego
i Szkolnego.
8.Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
9.Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
10.Dbać o mienie szkoły, a w przypadku zniszczenia naprawić wyrządzoną szkodę.
11.Dbać o utrzymanie porządku i czystości na terenie szkoły.
12.Dbać o swój wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą.
13.Nie używać wulgaryzmów, dbać o kulturę słowa.
14.W szczególności uczniów obowiązuje:
- zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nia.