Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:18:10+01:00
Jako głowa państwa:
-> występuje z wnioskiem do Sejmu o powołanie i odwołanie
Prezesa NBP;
-> powołuje:
-> I Prezesa Sądu Najwyższego;
-> Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
-> wszystkich sędziów;
-> dwóch członków KRRiT;
-> nadaje ordery, odznaczenia, obywatelstwo polskie, tytuły naukowe profesora;
-> mianuje generałów, admirałów i marszałka Polski;
-> korzysta z prawa łaski.

Wobec Sejmu i Senatu:
-> zarządza wybory i zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu;
-> może rozwiązać Sejm;
-> podpisuje ustawy - ma prawo weta;
-> inicjatywa ustawodawcza;
-> ma prawo zgłoszenia ustaw do TK;
-> zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu.

Wobec Rady Ministrów:
-> mianuje Prezesa Rady Ministrów; na jego wniosek powołuje rząd i odbiera przysięgę;
-> może zwołać Radę Gabinetową.

W sprawie obronności i bezpieczeństwa kraju:
-> najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych; obsadza najwyższe stanowiska w wojsku;
-> może wprowadzić stan wojenny i ogłosić częściową lub powszechną mobilizację;
-> może wprowadzić stan wyjątkowy.

W dziedzinie stosunków zagranicznych:
-> czuwa nad polityką zagraniczna państwa polskiego;
-> mianuje i odwołuje przedstawicieli RP za granicą;
-> przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli dyplomatycznych innych państw w Polsce;
-> ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.