Odpowiedzi

2010-02-19T22:54:00+01:00
Nizina Mazowiecka położona jest w dorzeczy Wisły.

Budowa geologiczna:

Nizina mazowiecka jest niecka, która powstała w osadach mezozoicznych, wypełniona jest utworami trzeciorzędu, występują tutaj wody artezyjskie zalegające na głębokości 200 m. w piaskach oligocenskich.

Rzeźba nizinna:
Ukształtowana została głównie przez lodowiec środkowopolski i procesy denudacyjne.

Denudacja - procesy polegające na usuwaniu zwiętrzliny z powierzchni skal, ich odsłanianie i obniżanie.

Formy rzeźby:
- zdenudowane formy wysoczyzny morenowej
- zniszczone wały moren
- pradoliny, sandry
- wydmy, zabagnione niecki
- stożki napływowe, doliny rzeczne

Klimat:
Charakteryzuje się cechami kontynentalnymi, występuje mało opadów (500mm), gleby słabe, bielicowe, piaszczyste w dolinach rzek - mady

Na nizinie mazowieckiej występują największe obszary bagienne w Polsce. Są to bagna nad Biebrza. Obszary słabo zalesione. Pozostałości po dawnych puszczach : Kampinowska, Kurpiowska, Biała, Zielona.
W 1959 roku utworzono Kampinowski Park Narodowy, w którym chroni się wydmy srodlądowe oraz faune i florę.
16 3 16