Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T01:47:07+01:00
Karierę aktorską rozpoczęła w latach 20. XX wieku od drobnych ról w niemych filmach i występów w kabaretach. Przełomem w jej życiu stał się film Josefa von Sternberga Błękitny Anioł. Bezpośrednio po premierze wyjechała z Niemiec do USA.

Tam, oprócz aktorskiej kariery, wiodła niezwykle bujne życie pozaekranowe. Jej kochankami, poza Sternbergiem, byli Gary Cooper, Remarq, Jean Gabin, prezydent Kennedy i Frank Sinatra. Przez całe życie rywalizowała z drugą divą ekranu – Gretą Garbo.

W latach 30. z powodu prześladowania jej przyjaciół z kręgów artystycznych, mających żydowskie pochodzenie, do jakich doszło po przejęciu władzy przez Hitlera, artystka mimo starań hitlerowskich dygnitarzy z szefem propagandy Josephem Goebbelsem na czele, zrezygnowała z powrotu do kraju. Zamiast służby dla Trzeciej Rzeszy, Dietrich wybrała zaangażowanie po stronie Stanów Zjednoczonych. Na trzy miesiące przed wybuchem II wojny światowej otrzymała amerykański paszport. Uczestniczyła w zabieganiu o fundusze na program zbrojeniowy, skłaniając amerykańskich milionerów do hojnych datków. Kiedy prezydent Roosevelt zabronił jej tej działalności, założyła amerykański mundur i występowała na froncie dla amerykańskich żołnierzy. We wrześniu 1945 r. powróciła na krótko do Berlina w amerykańskim mundurze, z najwyższymi amerykańskimi i francuskimi odznaczeniami. Po kilku tygodniach na miejsce stałego pobytu wybrała Paryż.

Gdy w 1960 r. po raz pierwszy od zakończenia wojny przyjechała z serią koncertów do Niemiec, przeciwnicy powitali ją wyzwiskami i demonstracyjną niechęcią, a media nazywały ją mianem "zdrajczyni ojczyzny". Dietrich nigdy nie zgodziła się na takie traktowanie i zawsze podkreślała, że "urodziła się Niemką i na zawsze nią pozostanie". Jednak jej rozczarowanie Niemcami było tak wielkie, że do końca kariery omijała skrzętnie ten kraj.
tlumaczenie ^^Schauspielkarriere begann mit 20 Jahren Zwanzigsten Jahrhunderts von kleinen Rollen in Stummfilmen und Performances in Kabaretts. Wendepunkt in ihrem Leben wurde ein Film von Josef von Sternberg Der Blaue Engel. Unmittelbar nach der Veröffentlichung gingen von Deutschland in die Vereinigten Staaten.

Dort, neben einer Karriere als Schauspielerin, führte eine sehr turbulente Off-Screen-Leben. Ihre Liebhaber außerhalb Sternbergia waren Gary Cooper, Remarq, Jean Gabin, Präsident Kennedy und Frank Sinatra. Lebenslanges Rivalen Diva aus dem zweiten Bildschirm - Greta Garbo.

Zwischen 30 wegen der Verfolgung ihrer Freunde in künstlerischen Kreisen, mit jüdischen Herkunft, die nach der Machtübernahme durch Hitler, der Künstler trotz der Bemühungen der NS-Propaganda höchsten Würdenträger des Kopfes von Joseph Goebbels, kam gab eine Rückkehr in das Land. Statt der Zustellung des Dritten Reiches, wählte Dietrich Engagement für die Vereinigten Staaten. Drei Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges II, einen amerikanischen Pass erhalten. Teilnahme an Lobbying um Mittel für die Verteidigung Programm, veranlasste die amerikanische Millionäre zu großzügigen Spenden. Als Präsident Roosevelt ihr diese Tätigkeit verboten hatte, gründete sie die amerikanische Uniform, und erschien an der Front für die amerikanischen Soldaten. Im September 1945 kehrte kurz nach Berlin in ein US-amerikanischer Uniform, mit der höchsten Auszeichnung der amerikanischen und Französisch. Nach einigen Wochen des gewöhnlichen Aufenthalts wählte Paris.

Als 1960 das erste Mal seit dem Ende des Krieges kam aus einer Reihe von Konzerten in Deutschland, begrüßte Gegner ihre Beleidigungen und demonstrative Zurückhaltung, und die Medien nannten sie als "Verräter Land." Dietrich nie damit einverstanden erklärt, diese Behandlung, und hat immer betont, dass "geboren wurde, ein Deutsch, und es wird für immer bleiben." Jedoch ihre Enttäuschung über die Deutschen war so groß, dass der Rest seiner Karriere vermieden fleißig diesem Land.