Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:10:38+01:00
Przed - in front of
pomiędzy - between
nad - above
pod - under , below
obok - next to, beside
naprzeciwko- opposite (po drugiej stronie - across)Gerund to czasownik z końcówką -ing używany jako rzeczownik. Po niektórych czasownikach w języku angielskim występuje drugi czasownik w formie gerund. Cechą tą charakteryzują się czasowniki dislike, enjoy, hate, like, love, prefer.

I like listening to Spanish music.
I enjoy watching soccer as much as I hate watching commercials.


Również po czasownikach begin, continue, finish, start, stop następuje gerund.

It has started shipping parcels with his book.


Forma gerund występuje zawsze po czasownikach frazalnych.

He is good at inspiring his friends.


Inne czasowniki, po których następuje gerund:
advise, avoid, consider, delay, deny, discuss, mention, recommend, risk, suggest, tolerate.

I suggest visiting my webpage
I avoid smoking in bed.


Gerund może wystąpić po czasownikach obserwacji lub percepcji, takich jak: feel, hear, listen to, notice, observe, perceive, see, sense, watch.

Forma gerund jest także używana po przyimkach. W takiej sytuacji nie można użyć bezokolicznika.

I got this money by selling my computer.
This MP3 player can be also used for recording data.


Pamiętaj, że wyraz to w formach have to, used to, going to nie jest traktowany jak przyimek i po nim może występować bezokolicznik.

I used to live in the USA.
I'm going to buy a flat.


Gerund jest używany także w złożeniu go + gerund do opisu wykonywania czynności rekreacyjnych, np: go boating, go camping, go dancing, go fishing, go hiking, go shopping, go sightseeing, go skating, go skiing, go swimming.