Odpowiedzi

2009-09-24T15:09:07+02:00
Księgi Starego Testamentu:


1 Moj. - I Księga Mojżeszowa
2 Moj. - II Księga Mojżeszowa
3 Moj. - III Księga Mojżeszowa
4 Moj. - IV Księga Mojżeszowa
5 Moj. - V Księga Mojżeszowa
Joz. - Księga Jozuego
Sędz. - Księga Sędziów
Rut - Księga Rut
1 Sam. - I Księga Samuela
2 Sam. - II Księga Samuela
1 Król. - I Księga Królewska
2 Król. - II Księga Królewska
1 Kron. - I Księga Kronik
2 Kron. - II Księga Kronik
Ezd. - Księga Ezdrasza
Neh. - Księga Nehemiasza
Est. - Księga Estery
Job. - Księga Joba
Ps. - Księga Psalmów
Prz. Sal. - Przypowieści Salomona
Kaz. Sal. - Księga Kaznodziei Salomona
P. n. P. - Pieśń nad Pieśniami
Iz. - Księga Izajasza
Jer. - Księga Jeremiasza
Tr. - Treny
Ez. - Księga Ezechiela
Dan. - Księga Daniela
Oz. - Księga Ozeasza
Joel. - Księga Joela
Am. - Księga Amosa
Abd. - Księga Abdiasza
Jon. - Księga Jonasza
Mich. - Księga Micheasza
Nah. - Księga Nahuma
Hab. - Księga Habakuka
Sof. - Księga Sofoniasza
Ag. - Księga Aggeusza
Zach. - Księga Zachariasza
Mal. - Księga Malachiasza

Księgi Nowego Testamentu:


Mat. - Ewangelia według św. Mateusza
Mk. - Ewangelia według św. Marka
Łuk. - Ewangelia według św. Łukasza
Jan. - Ewangelia według św. Jana
Dz. ap. - Dzieje Apostolskie
Rzym. - List św. Pawła do Rzymian
1 Kor. - I List św. Pawła do Koryntian
2 Kor. - II List św. Pawła do Koryntian
Gal. - List św. Pawła do Galacjan
Ef. - List św. Pawła do Efezjan
Flp. - List św. Pawła do Filipian
Kol. - List św. Pawła do Kolosan
1 Tes. - I List św. Pawła do Tesaloniczan
2 Tes. - II List św. Pawła do Tesaloniczan
1 Tym. - I List św. Pawła do Tymoteusza
2 Tym. - II List św. Pawła do Tymoteusza
Tyt. - List św. Pawła do Tytusa
Fil. - List św. Pawła do Filemona
Hebr. - List do Hebrajczyków
Jak. - List św. Jakuba
1 Piot. - I List św. Piotra
2 Piot. - II List św. Piotra
1 Jan. - I List św. Jana
2 Jan. - II List św. Jana
3 Jan. - III List św. Jana
Jud. - List św. Judy
Obj. - Objawienie św. Jana
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T15:12:00+02:00Stary Testament
Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks. Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa Syr Mądrość Syracha
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza


Nowy Testament
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan


mam nadzieje ze wystarczy