PRZETŁUMACZYĆ PILNE !!

B.
But can't television be educational ? Doesn't TV news tell us more about what is happening in the world than any other type of media ? Anti-TV groups don't agree. 'Television is hopeless at explaining the reasons behind the news', they argue. 'We often watch shocking TV picture of wars, social problems of famine but we often don't understand why these problems started'. Campaigners also say that watching TV is passive activity. The average person spand two months of the year in front of the television. This means that many people don't get enough exercise - or use their brains. There are other negative effects too - families spend less time talking to each other and TVs are often used as babysitters. Campaigners are also worried about the influence that TV has on children and young adults - for example, the average 19-year-old American has watches 350,000 commercials and 18,000 munders on television.

3

Odpowiedzi

2010-01-11T14:48:57+01:00
Ale może nie być telewizji edukacyjnej? Nie ma wiadomości telewizyjnych nam powiedzieć więcej o tym, co dzieje się na świecie niż jakikolwiek inny rodzaj przekazu? Anti-grupy TV nie zgadzam. "Telewizja jest beznadziejna w wyjaśnianiu przyczyn nowości", twierdzą one. "Często obejrzeć wstrząsający obraz TV wojen, problemów społecznych, z głodu, ale często nie rozumiem, dlaczego te problemy zaczęły. Obrońcy też powiedzieć, że oglądanie telewizji jest bierny działalności. Przeciętna osoba spand dwóch miesięcy roku przed telewizorem. Oznacza to, że wiele osób nie dostać ćwiczymy - lub wykorzystywać swoje umysły. Istnieją też inne negatywne skutki zbyt - rodziny spędzają mniej czasu rozmawiają ze sobą i telewizory są często wykorzystywane jako opiekunki. Obrońcy niepokoją się również, że wpływ telewizji na dzieci i młodych dorosłych - na przykład, średnia 19-letni Amerykanin ma zegarki 350.000 i 18.000 munders reklam w telewizji.
2010-01-11T14:50:16+01:00
Ale telewizja nie może być dydaktyczna? Dziennik telewizyjny nie mówi nam więcej co zdarza się na świecie niż jakikolwiek inny typ środków przekazu? Anti-TV grupy nie zgadzają się. 'Telewizja jest beznadziejna w wyjaśnianiu powodów z tyłu news', oni sprzeczają się. 'często oglądamy wstrząsający TV obraz wojen, społeczne problemy z głodem ale my często nie rozumieć dlaczego te problemy z głodu ale my często nie rozumieć dlaczego te problemy started'. Bojownicy również mówią, że oglądanie telewizji jest bierną działalnością. Przeciętny człowiek spand dwa miesiące roku przed telewizją. To oznacza , że tych wielu ludzi nie dostaje dość ćwiczenia - albo wykorzystywać ich mózg. Tam są innymi negatywnymi skutkami też - rodziny spędzają mniej czasu przy rozmawianiu z sobą i TVs są często używane jak babysitters. Bojownicy martwią się również, że o wpływie ten TV dokucza dzieciom i młodym osobom dorosłym - na przykład, średnia 19 - year-old Amerykanin ma zegarki 350,000 reklam i 18,000 munders w telewizji.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T14:51:11+01:00
B.
Ale może nie być telewizji edukacyjnej? Nie ma wiadomości telewizyjnych nam powiedzieć więcej o tym, co dzieje się na świecie niż jakikolwiek inny rodzaj przekazu? Anti-grupy TV nie zgadzam. "Telewizja jest beznadziejna w wyjaśnianiu przyczyn nowości", twierdzą one. "Często obejrzeć wstrząsający obraz TV wojen, problemów społecznych, z głodu, ale często nie rozumiem, dlaczego te problemy zaczęły. Obrońcy też powiedzieć, że oglądanie telewizji jest bierny działalności. Przeciętna osoba spand dwóch miesięcy roku przed telewizorem. Oznacza to, że wiele osób nie dostać ćwiczymy - lub wykorzystywać swoje umysły. Istnieją też inne negatywne skutki zbyt - rodziny spędzają mniej czasu rozmawiają ze sobą i telewizory są często wykorzystywane jako opiekunki. Obrońcy niepokoją się również, że wpływ telewizji na dzieci i młodych dorosłych - na przykład, średnia 19-letni Amerykanin ma zegarki 350.000 i 18.000 munders reklam w telewizji.Pozdrawiam:)