Odpowiedzi

2009-09-24T17:39:28+02:00
Je¿eli termometr bêdzie pracowa³ w niewielkim zakresie
temperatur np. 20....50oC mo¿liwe jest jednopunktowe jego
skalowanie.
Umieoeciæ czujnik pod pach¹ (temperatura 36,6oC).
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [SKALA] do momentu
zapalenia siê diod LED „GÓRA” i „DÓ£”. Po ustaleniu siê
wskazañ na wyoewietlaczu przez jednokrotne nacioeniêcie
przycisku [SKALA] zatwierdzamy temperaturê. Diody LED
zgasn¹. Termometr wska¿e 36,6oC. Chc¹c zapewniæ wiêksz¹
dok³adnooeæ wskazañ zaleca siê przeprowadzenie skalowania
dwupunktowego.
Umieoeciæ czujnik w naczyniu z wod¹ i kostkami lodu
(temperatura 0oC). Nacisn¹æ i przytrzymaæ kilka sekund
przyciski [SKALA] i [DÓ£]. Zapali siê dioda „DÓ£”. Po
ustaleniu siê wskazañ na wyoewietlaczu zatwierdziæ
temperaturê przez jednokrotne nacioeniêcie przycisku
[SKALA]. Dioda LED zgaoenie. Nastêpnie umieszczamy
czujnik w naczyniu z wrz¹c¹ wod¹ (temperatura 100oC)
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przyciski [SKALA] i [GÓRA]. Zapali
siê dioda „GÓRA”. Po ustaleniu wskazañ na wyoewietlaczu
zatwierdziæ temperaturê przez jednokrotne nacioeniêcie
przycisku [SKALA]. Dioda LED zgaoenie.Skalowanie zosta³o
zakoñczone i nowe nastawy s¹ zapisane w pamiêci.