Proszę o przetłumaczenie na język angielski:
L przygotowuje się do pożegnania ze światem, kiedy nagle otrzymuje wiadomość od F, w której ten informuje go o tajemniczym wirusie, który zabił wszystkich mieszkańców pewnej wioski w Tajlandii. Przed swoją śmiercią F przysyła L swojego następcę – małego tajskiego chłopca o wybitnych zdolnościach matematycznych. W tym samym czasie w ośrodku badań nad chorobami zakaźnymi odkryta zostaje prawda – użyty w ataku na wioskę wirus nieustannie mutuje i w praktyce nie ma nań lekarstwa. Odpowiedzialny za badania naukowiec, który usiłuje odnaleźć antidotum, wysyła do L swoją córkę wraz z efektami badań i próbką wirusa. Jakiś czas później zostaje zamordowany, zaś nasz detektyw staje się dla jego zabójców kolejnym celem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:23:04+01:00
L prepares to say goodbye to the world when he suddenly gets a message from F, which then tells him about a mysterious virus that killed all the inhabitants of a village in Thailand. Before his death, L F sends his successor - a small Thai boy with outstanding mathematical abilities. At the same time at the center of research into infectious diseases are discovered the truth - used in the attack on the village virus mutates constantly and in practice there is no cure him. Responsible for the research scientist who tries to find the antidote, sends his daughter to L, together with the effects of tests and sample of the virus. Some time later is found murdered, and our detective becomes his killers next target.
2 5 2