Odpowiedzi

2016-07-07T20:15:15+02:00
Cnota  jest to zdolność, umiejętność spełnienie jakiegoś dobra wobec Boga, bliźniego lub samego siebie. Zdobywa się go przez stałe praktykowanie tego dobra w swoim życiu. Sposób zdobywania cnoty wskazuje na konieczność pracy nad sobą, gdyż dopiero człowiek , który chce cnotliwie- to znaczy dobrze- żyć  i stara się o to w codziennym życiu, może to osiągnąć.
                Wiara  odnosi się do postawy człowieka wobec Boga. Człowiek wierzy w Boga, tzn. wierzy, że Bóg jest i działa w świecie, oraz wierzy Bogu, tzn. wierzy w to, co Bóg objawił. Wiara jest jednym z warunków zbawienia. Specyfiką wiary chrześcijańskiej jest przyjęcie samo objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie i takie powierzenie się Bogu, jakie w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i wzór. Wiara jest aktem umysłu, ma swoją treść, co wyrażamy, mówiąc o doktrynie i nauce wiary. Jest też aktem woli, wyraża bowiem zawierzenie, zaufanie Bogu, który jest najbardziej godny wiary. Wiara określa postawę życiową człowieka. w wierze działa Bóg i człowiek: wiara jest darem, łaską, która uprzedza i wspomaga akt wiary, a zarazem jest aktem rozumnej i wolnej ludzkiej istoty, która odpowiada na zaproszenie i dar Boga. Wiara ma wymiar indywidualny, ale i społeczny, kościelny. Kościół  jest wspólnotą wierzących, w której wiara jest przekazywana. Wyrazem wspólnej wiary są formuły i symbole wiary. Człowiek ma szereg obowiązków wobec wiary: przyjęcie wiary, poznawanie prawd wiary, ochrona wiary przed utratą i błędami, apostolstwo- głoszenie prawd wiary. Największymi  grzechami przeciw wierze są: odejście od wiary(apostazja) i odrzucenie niektórych prawd wiary(herezja).
                Nadzieja- przedmiotem nadziei  w najdalszej perspektywie jest wieczne zbawienie. Nadzieja religijna opiera się na Bożych obietnicach. Ukazuje ją już Stary Testament którym naród wybrany ma nadzieję na przyjście Mesjasza na podstawie Bożych obietnic. Podstawa chrześcijańskiej nadziei jest spełnienie się tych obietnic w przyjściu Chrystusa, a zwłaszcza w Jego Zmartwychwstaniu. Nadzieja jest jednocześnie elementem życiowej postawy człowieka. nadzieja pozwala przetrwać człowiekowi trudne doświadczenia życiowe i podejmować nawet najtrudniejsze zadania, których bez nadziei sukcesu człowiek bałby się podjąć.
                Miłość to najważniejsza cnota chrześcijańska, będąca spełnieniem najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. Pojęcie miłości ma kilka znaczeń:
- miłość Boga do człowieka, której najważniejszymi przejawami są stworzenie świata i odkupienie człowieka;
-miłość człowieka do Boga, która jest odpowiedzią na Bożą miłość, a przejawia się w posłuszeństwie Bożej woli wyrażonej m.in. w Dekalogu oraz w czci oddawanej Bogu przez człowieka;
-miłość bliźniego, która jest pragnieniem dobra drugiego człowieka. przybiera ona różne formy: miłość małżeńska, rodzicielska, braterska, aż do miłości nieprzyjaciół.
Ukoronowanie ludzkiej miłości do Boga i człowieka i swoistą nagrodą za nią będzie wieczne zbawienie.
Szczególnym rodzajem czy przejawem miłości świadczonej tym, którzy albo na tę miłość –po ludzku mówiąc- nie zasługują, albo tej miłości nie mogą odwzajemniać  jest miłosierdzie. Pojęcie miłosierdzia mają dwa podstawowe znaczenia:
-miłosierdzie okazywane grzesznikowi przez Boga bogatego w miłosierdzie. Tego miłosierdzia doznaje grzesznik zwłaszcza w sakramencie pojednania;
-miłosierdzie okazywane bliźnim będącym w trudnej sytuacji życiowej, np. na skutek choroby, katastrofy czy innego nieszczęścia.

1 2 1