Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T19:14:56+01:00
Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
Cele statutowe PCK to:
* wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia
* prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych
* upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
* prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin
* upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
* współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego
* prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi
* niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą
* przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy
* prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej
* prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
* przeciwdziałanie uzależnieniom
* prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
* działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
* prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
* rozwijanie działalności dzieci i młodzieży
* organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych
* działania na rzecz osób niepełnosprawnych
* prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
* prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu
* realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej
* rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań. Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny krzyż koloru czerwonego na białym tle występujący w połączeniu z nazwą "Polski Czerwony Krzyż". Nazwa stowarzyszenia i czerwone obwódki wokół znaku odróżniają go od znaku używanego przez wojskowe służby medyczne. Znak ten i nazwa pozostają pod ochrona prawną. PCK posiada także swój hymn. Jest nim Pieśń o Czerwonym Krzyżu. Autorami są Irena Prusicka (słowa) i Aleksander Rosłan (muzyka). Zarządy wszystkich szczebli i jednostki podstawowe mają prawo posiadania własnych sztandarów.
Moim zdaniem taka instytucja jak PCK jest potrzebna na świecie.Pomaga ona innym biednym ludziom i dlatego jestem za powstawaniem takich instytucji.

14 3 14