Podziel na sylaby dane czasowniki a obok w nawiasie zapisz sylabę którą szczegulnie zaakcentujesz:
-wykopywałam
-sprzątałam
-malowałam
-rysowałem
-chciałabym
-przybyliśmy
-zdecydowałam
-pomagalibyśmy
-robiliśmy
-siłowaliśmy się
-milczeliśmy
-pracowaliście
-zaznaczyliśmy

Z GÓEY DZIĘKI:)

2

Odpowiedzi

2010-01-11T22:25:56+01:00
Moge ci tylko napisac sylaby . xd
wykopywałam . Wy - ko - py - wa - łam .
sprzątałam . Sprzą - ta -łam .
malowałam . Ma - lo - wa - łam .
rysowałem. Ry- so - wa - łem .
chciałabym . Chcia- ła - bym .
przybyliśmy . Przy - by - liśmy .
zdecydowałam . Zde - cy - do - wa - łam .
pomagalibyśmy . po - ma - ga - li - byś - my.
robiliśmy . Ro - bi - li - śmy .
siłowaliśmy się . Si - ło - wa - li - śmy - się .
milczeliśmy . Mil - cze - li - śmy .
pracowaliście . Pra - co - wa - liś - cie.
zaznaczyliśmy . Za- zna - czy - liś - my .
2010-01-11T22:28:14+01:00
Wy ko py wa łam (PY)
sprzą ta łam (łam)
ma lo wa łam
ry so wa łem
chcia ła bym
przy by li śmy
zde cy do wa łam
po ma ga li by śmy
ro bi li śmy
si ło wa li śmy się
mil cze li śmy
pra co wa li ście
za zna czy li śmy (LI)