Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T23:32:37+01:00
Wstęp
Rozdział I
Istota i funkcje opozycji parlamentarnej
1. Pojęcie opozycji politycznej i jej zasadnicze typy
2. Opozycja parlamentarna jako forma opozycji politycznej
3. Formy instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej
4. Modele oraz funkcje opozycji parlamentarnej
5. Tradycje opozycji parlamentarnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział II
Prawo do opozycji w świetle konstytucyjnych zasad ustroju RP
1. Istota i zakres konstytucjonalizacji podstawowych zasad
ustrojowych
2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
3. Zasada reprezentacji politycznej
4. Zasada podziału i równoważenia władz
5. Zasada pluralizmu politycznego
Rozdział III
Przemiany w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP
a wzajemne relacje między większością parlamentarną i opozycją
w Sejmie
1. Kształtowanie się opozycji w parlamencie po wyborach z czerwca
1989 r.
2. Wpływ przemian w systemie partyjnym RP oraz reformy prawa
wyborczego z 1991 r. na fragmentaryzację składu Sejmu w
latach 1991-1993
3. Ordynacja wyborcza z 1993 r. a układ sił politycznych
w Sejmie (1993-1997)
4. Relacje między większością parlamentarną i opozycją w Sejmie
III kadencji
5. Zmiany w prawie wyborczym z 2001 r. a wyniki wyborów do Sejmu
i jego struktura polityczna w latach 2001-2005
6. Wybory parlamentarne z 2005 r. i ich wpływ na układ sił politycznych
w Sejmie
Rozdział IV
Opozycja parlamentarna w strukturach organizacyjnych
i funkcjonowaniu Sejmu (177)
1. Kluby parlamentarne i inne formy zrzeszania się posłów
opozycyjnych
2. Rola opozycji parlamentarnej przy obsadzie stanowisk w gremiach
kierowniczych Sejmu oraz jej reprezentacja w Konwencie Seniorów
3. Udział opozycji parlamentarnej w składzie i pracach komisji
sejmowych
4. Wpływ opozycji na organizację i przebieg posiedzeń plenarnych
Sejmu
Rozdział V
Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu
1. Inicjatywa ustawodawcza i jej wykonywanie przez posłów
opozycyjnych
2. Udział opozycji w postępowaniu z projektem ustawy w Sejmie
3. Uczestnictwo opozycji w procedurach ustawodawczych
o szczególnym charakterze
4. Stanowisko Senatu wobec ustawy i weto prezydenta a efektywność
udziału opozycji parlamentarnej w procesie ustawodawczym
5. Opozycja parlamentarna a kontrola konstytucyjności ustawy
Rozdział VI
Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP
1. Udział opozycji w parlamentarnej dyskusji nad programem
działania rządu oraz w uchwalaniu mu wotum zaufania
2. Debaty poselskie nad sprawozdaniami i informacjami rządu
3. Uczestnictwo opozycji w realizacji funkcji kontrolnej przez
komisje sejmowe
4. Możliwość udziału opozycji w pracach sejmowej komisji śledczej
5. Interpelacje i zapytania poselskie oraz pytania w sprawach
bieżących
6. Rola opozycji w egzekwowaniu odpowiedzialności politycznej rządu
i ministrów (wotum nieufności) oraz odpowiedzialności konstytucyjnej
członków Rady Ministrów
Zakończenie
Bibliograf