Przetłumacz wiersze na Angielski:
1. Ludzkich marzeń jest tyle co gwiazd na niebie, a ja niechce żadnych marzeń bo wiem że kocham Ciebie.
2. Ciężko, ciężko żyć na niebie kiedy płacze się i szlocha jeszcze ciężej żyć bez kogoś kogo się ogromnie kocha.
3. Patrzyłem na ciebie,ty na mnie nie. Pisałem do ciebie wiersze ty do mnie nie. Wyznałem ci miłość ty na to żartujesz, miłość przeszła a ty teraz żałujesz.
4. Pamiętaj że myśle o Tobie i kocham Cię w każdym moim słowie w każdym moim czynie. Zawsze do końca nawet jak świat przeminie.
5. Kocham Cię wieczorem, Kocham Cię o świcie.
I mam zamiar kochać tak przez całe życie.
6. Były sobie dwa serduszka co szeptały tak do uszka: Kocham Cię moje szczęście. Tak namiętnie i zawzięcie, że jak Ciebie nie zobaczę szybko głowę stracę.Prosił by szybko. xD

2

Odpowiedzi

2010-01-12T11:27:21+01:00
1. Of human dreams it is so much what of stars in the sky, and I he not-wants no dreams because I know that I love you.
2. heavily, heavily to live in the sky when they are crying and he is still more heavily sobbing to live without somebody who tremendously is loved.
3. I looked at you, you on me not. I wrote poems to you you to me not. I revealed love to you you to it are joking, love passed and you now regret.
4. remember that myśle about you and I love you in every my word in every my act. Until the end even as world he will always pass.
5. I love you with evening, I love you at dawn. And I intend to love this way through the entire life.
6. there were two hearts for oneself what whispered this way to the ear: I love you my happiness. So passionately and doggedly, that how I won't see you quickly I will lose my head.
2010-01-12T11:30:07+01:00
1. Human dreams are as much as the stars in the sky, and I wants any dreams because I know that I love you.
2. Hard, hard when you live in the sky is crying and sobbing even harder to live without someone who greatly loves.
3. I looked at you, you for me. I wrote to you the lines you are not me. Confessed your love you say you kidding, love gone and you now regret.
4. Remember that thinking of you and love you in my every word in my every deed. I always end up as the world over.
5. I love you in the evening, I love you at dawn.
And so I'm going to love throughout their lives.
6. Were the two hearts so as to uszka whispered: I love you my happiness. So passionately and furiously that you do not see how fast I lose my head.