Odpowiedz na pytania:
1.W czyim imieniu została uchwalona konstutucja Stanów Zjednoczonych?
2.Jakie cele stawiali sobie twórcy konstytucji
3.W czym przejawiał się trójpodział władzy
4.Narysuj schemat obrazujący trójpodział władz w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jakie zauważasz podobieństwa?
5.Dlaczego wprawadzono zasadę nieusuwalności sędziów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T12:51:24+01:00
W czyim imieniu została uchwalona konstytucja Stanów Zjednoczonych?

Komisja wyłoniona przez Konwencję Konstytucyjną opracowała Konstytucję Stanów Zjednoczonych po przewodnictwem Jerzego Waszyngtona-amerykański mąż stanu, generał.
Tekst preambuły brzmi: „ My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.”
Konstytucja została uchwalona w imieniu całego narodu Stanów Zjednoczonych – obywateli wszystkich 13 stanów.

Jakie cele stawiali sobie twórcy konstytucji?
o sprecyzowanie podstaw ustroju nowo powstałego państwa
o precyzyjny podział kompetencji między władzą stanową a federalną

W czym przejawiał się trójpodział władzy
1. władza centralna - dwuizbowy kongres = Senat + Izba Reprezentantów; Kadencja senatu trwa 6 la, zaś co 2 lata zmienia się jej skład. Izba reprezentantów- 435 przedstawicieli, kadencja trwa 2 lata
2. władza wykonawcza – Prezydent (wybierany co 4 lata w dwustopniowych wyborach), jest głową państwa, szefem amerykańskiego rządu, naczelnym dowódcą sił zbrojnych, mianuje ministrów. Prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną.
3. Sąd Najwyższy - dożywotnie mianowani sędziowie. Orzekali o zgodności stanowego prawa z Konstytucją, rozstrzygali konflikty pomiędzy organami władzy.

Narysuj schemat obrazujący trójpodział władz w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jakie zauważasz podobieństwa?

Stany Zjednoczone
Władza ustawodawcza – Senat i Izba Reprezentantów
Władza wykonawcza – Prezydent
Władza sądownicza – Sąd Najwyższy

Polska
Władza ustawodawcza – Sejm i Senat
Władza wykonawcza – Rada Ministrów i Prezydent
Władza sądownicza – Sądy i Trybunały

Podobieństwa:
W obu parlamentach istnieją dwie izby: niższa i wyższa, które różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.
Brak więcej podobieństw.

Dlaczego wprowadzono zasadę nieusuwalności sędziów?
Zasada nieusuwalności sędziów powołanych na stałe ma na celu:
o zagwarantowanie ich niezawisłości - że sędzia będzie niezależny od nacisków z zewnątrz, mogąc nieskrępowanie orzekać zgodnie z własnym sumieniem, wskazaniami wiedzy, doświadczeniem życiowym oraz literą prawa
o zapewnienie, że powołany na stałe sędzia nie będzie usunięty z urzędu bez uzasadnionych powodów, zanim osiągnie wiek emerytalny.
o gwarantuje to także, że sędzia swoimi orzeczeniami nie "pracuje na kolejną kadencję", czyli nie wydaje rozstrzygnięć, które miałyby zaskarbić mu poparcie.

25 4 25