Podziel podane zwiazki wyrazowe na sylaby;
najlepszy smak bezduszny człowiek podniebne loty
nadmorski kurort inny dokument willa marianny lekki posiłek
skłonność do przesady roslinnosc śróddziemnomorska
zmienna pogoda autor podrecznika afrykanska wyprawa staranny rysunek
uczynna panna eugenia


podaj zasady według których podzielono poniższe wyrazy;
pod- reczny zmien-nosc sok au-diencja

2

Odpowiedzi

2009-09-25T16:02:07+02:00
Naj-lep-szy smak bez-du-szny czło-wiek pod-nie-bne lo-ty
nad-mors-ki kur-ort inny do-ku-me-nt wil-la mar-ian-ny lek-ki posi-łek
skłon-ność do przes-ady ros-lin-nosc śród-dziem-no-mors-ka
zmien-na po-go-da au-tor pod-recz-nika af-ry-kans-ka wy-pra-wa sta-ran-ny rys-unek
u-czy-nna pa-nna eu-ge-nia

14 3 14
2009-09-25T17:01:50+02:00
Naj-lep-szy smak bez-dusz-ny czło-wiek pod-nieb-ne lo-ty nad-mor-ski ku-rort in-ny do-ku-ment wil-la mar-ian-ny lek-ki po-si-łek skłon-ność do prze-sa-dy roś-lin-ność śród-ziem-no-mor-ska zmien-na po-go-da au-tor pod-ręcz-ni-ka af-ry-kań-ska wy-pra-wa sta-ran-ny ry-su-nek u-czyn-na pan-na eu-ge-nia
9 3 9