1.
Oblicz skład procentowy (% masowy) heksanu.
2.
Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.
3.
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170u, zawierającego 84,7% węgla i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny.
4.Napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów pentanu.
5.
Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą: 128u.

1

Odpowiedzi

2009-09-25T19:02:54+02:00
Zadanie 1:
heksan C6H14
Masa cząsteczkowa heksanu= 6*12+14*1=72+14=86u
%C=(6*12)/86*100%=83,72%
%H=(1*14)/86*100%=16,28%

Zadanie 2:
oktan C8H18

C 12u*8 96 16
__ = -------- = ---------- =--------
H 1u*18 18 3

C:H=16:3

Zadanie 3:
Dane:
masa cząsteczkowa=170u
C%=84,7%
H%=15,3%

C:
170u - 100%
x - 84,7%

x=143,99u, w przybliżeniu 144u

144/12=12 atomów węgla

H:
170u - 100%
x - 15,3%

x=26,01u, w przybliżeniu 26u

26/1=26 atomów wodoru

Wzór sumaryczny alkanu:C12H26 nazwa:dodekan

Wzór półstrukturalny:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Wzór strukturalny:
H H H H H H H H H H H H
| | | | | | | | | | | |
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H
| | | | | | | | | | | |
H H H H H H H H H H H H

Zadanie 4:
Izomery pentanu:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n-pentan

CH3
|
CH3-CH-CH2-CH3 2-metylobutan

CH3
|
CH3-C-CH3 2,2-dimetylopropan
|
CH3

Zadanie 5:
Wzór ogólny alkanów: CnH2n+2
Masa cząsteczkowa=128u

12n+(2n+2)*1=128u
12n+2n+2=128
14n+2=128
14n=126
n=9

n=9
2n+2=2*9+2=20

Wzór sumaryczny alkanu: C9H20 nazwa:nonan

49 4 49